Hotet mot Nickby gårds rekreationsområde

Ng8 är planen där Nickby Gårds oersättliga rekreationsområde med sina unika naturvärden och fina konditionsleder kommer att förstöras om tjänstemännen och majoriteten av Sibbopolitikerna får som de vill. Ng8 började planeras redan på 1980 talet men samhället och invånarnas värderingar har förändrats radikalt sedan dess.

Naturens betydelse för människans fysiska och psykiska välbefinnande poängteras allt oftare i många sammanhang och stöds av modern forskning av bland annat forskningsprofessor Liisa Tyrväinen vid Tammerfors Universitet.

En adress till beslutfattarna 2021 samlade över 1 500 namn mot Ng8. Inom alla partier i senaste kommunalval fanns många kandidater som lovade arbeta för att bevara naturen och närmiljön och

i svaren på kommunens enkät om framtida utveckling betonades samma sak.

Persontågförbindelse har lyfts fram som det starkaste motivet för Ng8. Ur ekologisk synpunkt låter det bra men el-bussar är minst lika snabba och mycket flexiblare och frågar man folk är det ytterst tveksamt om tåget kommer att användas. Också ekonomiska synpunkter – nya skattebetalare, anses tala för Ng8 men planen kommer att kräva väldiga investeringar (=ökad lånebörda!) i kommunalteknik, vägar, (tunnel under järnvägen?) för att inte tala om service i form av daghem, skolor och hälsovård så den ekonomiska helheten är svårbedömd – speciellt i dessa osäkra tider!

Vi är många inom olika partier som vill bevara Nickby Gårds rekreationsområde. Om utbyggnaden påbörjas är området med största sannolikhet förlorat för all framtid och inget motsvarande område finns inom gångavstånd från Nickby. Nickby kan uppfylla sina rimliga tillväxtbehov på annat håll. Höghus borde byggas nära centrum och övrig tillväxt i anslutning till nuvarande trafikleder t.ex. området mellan Östanåparken, Oljevägen och Nickbyvägen.

Utbyggnaden måste ske behärskat och absolut inte på bekostnad av naturvärdena.

Vi vädjar till beslutsfattarna att våga tänka fritt och säga sin åsikt. Det är ingen skam att byta åsikt. Det visar bara att man är klokare i dag än i går!

Sten och Gunilla Eklöf, Sibbo.