Borgå bygger sockel för framtiden

I höst och vinter formas Borgå stads framtid på flera olika sätt. Det handlar om bland annat stadskärnan, höghusbyggande i trä, om att äntligen göra det möjligt att utveckla industriområdet i Kullo och Nyby och förstås att komma överens om den nya strategi som ska styra stadens utveckling fram till 2030.

VIKTIGA PLANER. Fredrick von Schoultz säger att stadens framtid formas nu.
Semestern är förbi för de flesta, så också för biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz som basar för den sektor där mycket händer för tillfället.
Ett projekt som kommer att få speciellt stor synlighet är det planerade nya höghusområdet i trä på västra stranden, söder om Konstfabriken. Ett seminarium om saken ordnas i september och nu jobbar man också fram kriterier för den tomtöverlåtningstävling som utgör starten för arbetet i fråga.
– Stadsutvecklingschef Eero Löytönen har lyckats få Miljöministeriet med och finansiera projektet, konstaterar von Schoultz och förklarar att byggande i trä är en del av miljömålen i stadens nya strategi.
För att kunna förverkliga träkvarteret på omkring 1,5 hektar söker staden flera samarbetspartner för att medverka redan i planeringsskedet. Platsen ska bebyggas etappvis. Borgå stad har huvudansvaret för finansieringen i projektskedet men söker stöd av staten.
Enligt den projektplan som Eero Löytönen utarbetat handlar det om totalt 76 000 euro, dessutom tillkommer stadens personalkostnader på 107 000 euro och byggfirmornas person- och konsultutgifter på uppskattningsvis 100 000 euro.

Unga arkitekterna fortsätter

I september ska det också ordnas ett seminarium kring utvecklandet av den gamla stadskärnan.
Uusi kaupunki, ett kollektiv av unga arkitekter, ordnade som bekant i april i fjol en stadsworkshop där invånarna kunde medverka. Intresset var stort och också beslutsfattare och fastighetsägare ställde upp. Workshopen utmynnade i fem visioner.
– Nu har arkitekterna jobbat vidare med saken, säger Fredrick von Schoultz som hoppas att stadsutvecklingsnämnden kan få frågan på sitt bord ännu i år.
Han tillägger att staden också kommer att förlänga sitt erbjudande om att fastighetsägarna på området får mindre kostnader (sänkta ersättningar för markanvändningsavtal) där byggandet startar. Hittills har visserligen ingen nappat på reakonceptet.
Staden kan i princip göra vad som helst med själva torget men i övrigt måste man få fastighetsägarna med i utvecklingsarbetet.
En riktigt stor grej för näringslivet är att det äntligen rör på sig i Kullo/Nyby. Stadsutvecklingsnämnden får ta ställning till planen i höst innan fullmäktige ska säga sitt.
– Näringspolitiskt är området oerhört viktigt, poängterar biträdande stadsdirektören som förklarar att det här går att skapa nya arbetsplatser och få till stånd synergier med Sköldvikindustrin.
Planeringsområdet består av Nyby småindustriområde som ligger mellan Sköldviks industriområde och Borgå motorväg (riksväg 7). Platsen gränsar i öst till Nestevägen och avståndet till Borgå centrum är cirka 14 kilometer. Planeringsprocessen inleddes redan 2010.
Också många andra planer är aktuella, exempelvis delgeneralplanerna för de centrala områdena innebär ett stort jobb.

Interaktivitet

Invånarna har möjlighet att påverka i planläggningsfrågor överlag och Fredrick von Schoultz säger att samarbetet mellan stadsborna och staden kommer att bli tätare inom alla områden.
– En ny form av interaktivitet skapas och det är viktigt bland annat då staden utformar olika tjänster.
Å andra sidan vet han att en dylik process också kan leda till ett visst missnöje då varje enskilt förslag inte kan förverkligas. Men det är så här systemet fungerar.
En hel del Borgåbor har exempelvis varit med om att skapa en ny strategi för staden. Aldrig tidigare har så många människor inkluderats i strategiarbetet.
– Enbart själva processen var väldigt intressant. Allas åsikter finns förstås inte med i själva texten men den diskussion som fördes ledde till det förslag vi nu har.
Borgå satsar på miljöfrågor och gör också sitt bästa för att påverka stadsbornas levnadssätt. Snart ordnas exempelvis första träffen för de tio familjer som anmält intresse för att vara med i ett projekt kring hållbar utveckling. Målet är att hitta vardagliga metoder som gör koldioxid- och materialavtrycken mindre.
von Schoultz säger att mycket av det man nu jobbar med i Borgå påverkar framtiden på ett avgörande sätt.
ANDRA LÄSER