Borgå stad kör i gång utvecklingen av Gammelbacka – behovet av för- och grundundervisning är mest akut

Utvecklingen av Gammelbacka centrum har nått så långt att arbetet med detaljplaneändringar inleds. Behovsutredningen som gäller Peipon koulu och Gammelbacka allaktivitetshus har blivit färdig.

Utvecklingen av Gammelbacka kör i gång på allvar.
Östnyland
27.09.2022 17:43
I behovsutredningen har man samlat information om behovet och önskemål för framtida tjänster i Gammelbacka.
– Den centrala slutsatsen är att man i första hand behöver lokaler för för- och grundundervisning och möjligtvis också nya lokaler för biblioteks- och ungdomstjänster i Gammelbacka, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.
Eftersom behovsutredningen har blivit färdig kan man nu inleda detaljplanearbetet. Detaljplanen ser ut att bli färdig tidigast 2024. Byggandet av nya lokaler måste anpassas tidsmässigt till stadens övriga investeringar, såsom nya daghem och Kokon idrottscentrum.
– Investeringarna måste spridas ut över en längre tidsperiod, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.
Stadsplaneringschef Dan Mollgren uppger att målet med ändringen av detaljplanen för Gammelbacka är att skapa möjligheter att utveckla området till ett fungerande, attraktivt och trivsamt område.
– Det finns fina särdrag i Gammelbacka, såsom Gammelbacka gårds parkskog och det enhetliga höghusbeståndet. Utvecklingsbehov finns i synnerhet när det gäller trafiklösningarna i Gammelbacka centrum samt i närheten av skolan, allaktivitetshuset och affärscentrumet, säger Mollgren i stadens pressmeddelande.
Enligt staden visar elevprognoserna i Gammelbacka att det även i framtiden finns ett behov för en stor skola förskoleundervisning och grundläggande utbildning för årskurserna 1–6 i tre parallellklasser.
Elevantalet uppskattas inte sjunka i Gammelbacka, så gallringen av skolnätet kan under de kommande åren inte riktas mot Gammelbacka, är slutsatsen man kommit fram till.
I utredningen konstateras också utvecklingsbehov för biblioteks-, ungdoms- och andra tjänster. Hur utvecklingsbehoven genomförs tar man ställning till senare i bland annat i projektplaneringen, detaljplanearbetet och investeringsplaneringen.
Dessutom har placeringen av Albert Edelfeltin koulus smågrupper utvärderats. Smågruppernas framtida placering kommer att utredas vidare skilt. Enligt behovsutredningsgruppen är det inte motiverat att kombinera årskurserna 1–6 och fritidstjänsterna med Pääskytien koulu.
Vid behovsutredningen konstaterades det att det mest brådskande är att lösa behovet av en ny skola. Peipon koulu är från 1974, skolan har renoverats grundligt på 2000-talet och under de senaste åren har problemen i byggnaden åtgärdats så att det är möjligt att tryggt använda byggnaden tills vidare.
– Skolbyggnaden är i slutet av sin livslängd. När den förnyas är det förnuftigt att fundera på hur behoven för allaktivitetshuset, service – och välfärdscentret samt Gammelbacka affärscentrum eventuellt kan lösas i samarbete. Projektplaneringen och planläggningen går på så vis hand i hand, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER