Cykelgatan vid ån rullar vidare i beslutsapparaten

Stadsutvecklingsnämnden ansåg att beslutsprocessen kring att förvandla en del av Ågatan till en cykelgata gått rätt till. Nämnden röstade ner rättelseyrkandet om en omprövning av beslutet.

RULLAR VIDARE. Trafikförsöket där Ågatan blir cykelgata går vidare, stadsutvecklingsnämnden röstade ner rättelseyrkan på att ompröva beslutet.
Stadsutvecklingsnämnden tog i tisdags ställning till företagaren Antti Soivios rättelseyrkan, det vill säga kravet på att nämnden omprövar sitt beslut om att göra Ågatan till en cykelgata på avsnittet mellan Mannerheimgatans bro och Alexandersgatans bro.
Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna åtta (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio och Mikko Valtonen) mot tre (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) att avslå begäran om omprövning som ogrundad.
Jarmo Grönmans förslag, som understöddes av Patrik Björkman, om att rättelseyrkandet godkändes förlorade i omröstningen.
Jarmo Grönman lämnade en protokollsanteckning där han påpekar att nämnden borde ha godkänt rättelseyrkan eftersom varken företagarna eller fastighetsägarna på Ågatan har blivit hörda under planeringen. Patrik Björkman höll med.
Som stöd för sitt beslut anger nämnden bland annat detaljplanen där körbanan på Ågatan anvisas som en gata avsedd främst för gång- och cykeltrafik. Det är en planmärkning som avviker från övriga gator i centrum.
Målen med trafikförsöket är att förbättra möjligheterna att vistas och promenera på den stenlagda promenaden vid åstranden.
En enkät görs både innan försöket inleds och efter att det avslutats. Resultaten utvärderas och används som grund för att utreda ifall lösningen med en cykelgata kan användas också på andra ställen i Borgå.