Förslag: Musikinstitutet och konstskolan blir en konstläroanstalt

En utredning kring Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola har lett till förslaget att slå samman de två enheterna.

Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola skulle bilda en gemensam konstläroanstalt. På bilden syns musikinstititets 50-årskonsert år 2015.
I kultur- och fritidstjänsternas utredning om förvaltningsstrukturen har man kommit fram till en modell där Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola skulle bilda en gemensam konstläroanstalt. Medborgarinstitutet KoMbi ingår inte i modellen. Konstläroanstalten skulle ha en gemensam förvaltning. Reformen skulle träda i kraft från den 1 januari.
Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande på fredagen, där man också noterar att bildningsnämnden tar ställning till saken den 7 oktober. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.
– MI:s verksamhet ses över i framtiden, då strukturförändringen för den grundläggande konstundervisningen har genomförts i serviceenheterna, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson i pressmeddelandet.
Förslaget kommer efter en rad utredningar. En preliminär utredning som gjordes av en konsult år 2020 ligger som grund för den fortsatta beredningen – som i sin tur gjorts av kultur- och fritidstjänsternas egen arbetsgrupp samt av två olika utomstående experter, internt av läroanstalternas rektorer samt i samarbete med personalen.
– Vi kan dessutom konstatera att läget för en eventuell omorganisering är lämpligt, eftersom rektorstjänsterna i både Borgå konstskola och KoMbi är tillsatta för viss tid till slutet av 2021, säger Gustafsson.
– Med en sammanslagning av förvaltningen uppnås synergifördelar och effektivare förvaltningstjänster. Dessutom kan rektorernas och biträdande rektorernas samt de kontorsanställdas uppgifter och ansvarsområden ses över och utvecklas på ett nytt sätt då läroanstalterna slås samman, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt.
Den nya konstläroanstalten skulle ledas av rektorn för musikinstitutet. Där skulle ingå musikinstitutets undervisningsenheter i de olika avtalskommunerna liksom förut, och dessutom Borgå konstskola som en egen enhet. För tillfället deltar nästan 4 000 barn och unga.
Underställda läroanstaltens rektor skulle finnas tre biträdande rektorer i musikenheterna, och konstskolans enhet skulle ledas av en egen biträdande rektor. Utgångspunkten för modellen är att rektorn för den största nuvarande verksamhetsenheten, alltså rektorn för Borgånejdens musikinstitut, skulle leda den nya läroanstalten.
– Med denna sammanslagningslösning tryggas läroanstalternas statsandelar. Att detta stöd bevaras är oerhört viktigt för att den grundläggande konstundervisningen ska fortsätta i vårt område, konstaterar musikinstitutets rektor Felix von Willebrand.
– För konstskolan skulle denna modell innebära bland annat att förvaltningen inte ligger på en enda persons ansvar, och att servicenivån inte skulle vara så sårbar i eventuella exceptionella situationer. Dessutom får förvaltningspersonalen vid konstskolan mera kollegialt stöd och en större gemenskap. Och vi har ju redan nu kontorslokaler i musikinstitutet, säger Jenni Iivonen, tf. rektor för Borgå konstskola.

ANDRA LÄSER