Järnhalten minskas i vattnet från Saxby vattentag

Järnhalten i vattnet från Saxby vattenverk kommer att minskas ytterligare under början av våren. Halten kommer att sjunka under rekommenderade gränsvärden.

Snart ska det bli mindre järn i vattnet som kommer från Saxby.
ÖN
03.02.2022 16:03
Borgå vatten har påbörjat förberedande arbeten för att sanera den andra av vattenbehandlingslinjerna i Saxby och saneringen uppskattas vara klar under början av våren.
Förra hösten gjordes motsvarande ändringar på första behandlingslinjen vilket förbättrade hushållsvattnets kvalitet. Genom ändringsarbeten kan man med den nya utrustningen använda en kemikalie som avskiljer järn och minskar grumligheten i vattnet.
Järnhalten har varit exceptionellt hög i råvattnet som används i Saxby vattenverk. Vattenbehandlingsprocessen har int klarat av de exceptionellt höga järnhalterna. Störningen i hushållsvattnet som orsakas av järn är inte farlig för hälsan och det finns inga gränsvärdeskrav utan endast rekommendationer.
Olägenheterna som orsakas av höga järnhalter är tekniska och estetiska: Järnet kan orsaka avlagringar på sanitära armaturer, byket kan få rostfläckar och i dricksvattnet kan man känna av järnsmak.
I Saxby vattenverk finns det alltså två behandlingslinjer varifrån vattnet pumpas till vattenledningsnätet och distribueras till nästan hälften av Borgås invånare och företag. Vattnet från Saxby vattenverk distribueras huvudsakligen i stadens västra- och norra delar. Från Saxby vattenverk pumpas det cirka 1,5 miljoner kubikmeter vatten till nätet varje år.
I år påbörjar Borgå vatten också byggandet av råvattenlinjer från Finnby vattentag samt påbörjar utvidgningen av Saxby vattenverk. Kvaliteten på råvattnet som fås från Finnby är bättre.
Vattenbehandlingen i utvidgningen i Saxby vattenverk kommer också för sin del att effektivera järnavskiljningen från råvattnet.
– ”Borgå vatten har redan länge gjort sjuåriga sanerings- och investeringsplaneringar för nät och anläggningar i samband med budgeten. För att kunna säkerställa verksamheten och finansieringen samt trygga invånarnas goda vattenkvalitet har vi förra året påbörjat en noggrannare underhålls- och saneringsplanering för tjugo år framåt. Nätsaneringar är också bra att planera och om möjligt utföra samtidigt då gator och annan infrastruktur underhålls” säger Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila i stadens pressmeddelande.

ANDRA LÄSER