THL: Inomhusluftens kvalitet kan inte bedömas utifrån elevers symtom

Sambandet mellan förhållandena i de undersökta skolbyggnaderna och elevers symtom är för svaga för att man ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av inomhusluften.

Dålig ventilation, fuktskador och temperaturproblem ger symtom.

I en undersökning om skolors inomhusluft som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors universitet låtit göra, framkommer det att elever har något mer symtom i byggnader med till exempel fuktskador, temperaturproblem eller dålig ventilation. Däremot är sambandet för svagt för att man utifrån symtomens omfattning skulle kunna göra en tillförlitlig bedömning av hurdan kvalitet byggnadens inomhusluft är.

Även tidigare undersökningar har visat att symtom ger en dålig bild av eventuella brister i byggnaderna.

– Det behövs mer forskning om i vilken grad orenheter i inomhusluften förklarar skillnaderna mellan skolorna beträffande symtomen jämfört med andra faktorer. De övriga faktorerna har hittills undersökts påfallande lite, säger professor Juha Pekkanen i ett pressmeddelande.

Symtomen påverkas av flera faktorer

Uppkomsten av symtom påverkas förutom av inomhusluften även av bland annat personens ålder, hälsotillstånd och belastande faktorer, såsom trivsel och nöjdhet i arbetet och skolan. Uppfattningar om och oron för risker förknippade med inomhusluften påverkar också symtomen.

Enligt undersökningen fanns det ett samband mellan de observerade bristerna i inomhusmiljöerna och elevernas andningssymptom och allmänna symtom som till exempel snuva, hosta eller huvudvärk. Vissa samband observerades med symtom i de nedre luftvägarna eller hudsymtom, men inte med ögonsymtom.

– Enkäterna som riktats till användarna av byggnaderna ger värdefull tilläggsinformation för att vi ska få en bild av situationen beträffande inomhusluften. Reparationsbesluten måste dock i första hand grunda sig på evidensbaserad information om byggnadens skick, säger Jussi Lampi, överläkare, i pressmeddelandet.

I undersökningen deltog 129 skolbyggnader för årskurserna 1–6 och 7–9 i Helsingforsområdet. Bedömningen av förhållandena i byggnaderna grundar sig på Helsingfors stads utredningar.

Uppgifterna om elevernas symtom samlades in med hjälp av THL:s enkät om inomhusluft. Drygt 12 000 elever besvarade enkäten.

Undersökningen har publicerats i publicerats i den vetenskapliga publikationen Environmental Health.

ANDRA LÄSER