Ett varmt tack och på återseende

Mitt varmaste tack för de gångna åren, som jag haft glädjen att arbeta som social- och hälsovårdsdirektör i Borgå. Åren har varit givande på alla sätt.

Ann-Sofie Silvennoinen
30.12.2022 10:08 UPPDATERAD 30.12.2022 10:51
Vi har haft viljan att utveckla sotetjänsterna, ha ett tätt samarbete med sjukhuset och kommunerna, stärka processerna och utveckla det mångprofessionella samarbetet. Senaste årens corona och stora förändringar har belastat både personal och verksamhet, så hoppas det i framtiden ska komma en stabilare period. Sotes viktigaste uppgift är att ge service åt dem som behöver och stöda de som är mest utsatta i samhället. Att erbjuda service och vård på kundens modersmål i tvåspråkiga välfärdsområden är ett mål som ännu förtjänar en diger insats på alla nivåer.
År 2019 uppdagades den nationella äldreomsorgskrisen. Till följd av den väcktes mitt intresse att bidra till utvecklingen genom fördjupande forskarstudier. Äldreomsorgen diskuterades aktivt det året, men fortsättningsvis behövs det insatser för att trygga en individuell vård och omsorg. I Borgå hade vi fått en nygrundad tjänst som vårdchef, vilket möjliggjorde fortsatt utveckling gällande kvalitet och kompetens.
Jag vill med det varmaste tacka Borgå stad, sotepersonal, stadens personal, arbetskamrater, borgåbor, median och alla samarbetsparter. Tack även till veteransamarbetet som har varit mig till stor glädje och ära.
Välfärdsområdets nyinrättade tjänster gällande de stora professionerna kommer att ha en viktig roll i utveckling och integration av social- och hälsovård i Östra Nyland.
I början på år 2020 kom coronapandemin, som blev betydligt mer utdragen än vi trodde och hade stor inverkan på verksamheten. Mycket sorg och bedrövelse har pandemin orsakat hos invånare i alla åldrar. Under kristiden var det mångprofessionella samarbetet och personalens kompetens igen av stor betydelse. Jag ser bakåt med tacksamhet till borgåborna för det gemensamma arbetet.
I Östra Nyland startade beredningen av det nya välfärdsområdet senare än i andra områden. Det betydde långa dagar med knappa resurser, och uppgiften var att grunda allt från sin början. Det var både utmanande och givande. För min del vill jag ännu ge ett stort tack till alla som deltog i arbetet.
Coronan kom att beröra mig också på ett personligt plan. Min pappas oväntade död i corona i juni ledde till ett naturligt beslut att under hösten hålla insparade semesterdagar för att vara med mina närmaste. Jag tog mig tid att fortsätta mina doktorandstudier vid Åbo Akademi gällande de äldres upplevelse av trivsel på serviceboende, ett viktigt tema, som det ännu är mindre forskat i. Jag hoppas så här kunna ge min insats i utvecklingen av äldreomsorgen. Ett stipendium gör det möjligt för mig att forskarstudera på heltid, vilket betyder att jag under våren strävar att påbörja min sista avhandlingsartikel medan vårt hem kvarstår i vårt allas vackra Borgå.
Jag vill med det varmaste tacka Borgå stad, sotepersonal, stadens personal, arbetskamrater, borgåbor, median och alla samarbetsparter. Tack även till veteransamarbetet som har varit mig till stor glädje och ära.
Jag önskar Östra Nylands välfärdsområde lycka och framgång.
Gott nytt år 2023.

ANDRA LÄSER