Flera nya privata serviceboenden

Bolagen bygger nya servicehem i väntan på vårdreformens löfte om valfrihet. I Lovisa och i Borgå anser man ändå att det inte finns behov av fler vårdplatser.

NYTT SERVICEHEM. Esperi bygger ett vårdhem med trettio platser i Märlax.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
31.05.2016 12:50 UPPDATERAD 31.05.2016 12:52
Ett nytt privat vårdhem för äldre byggs just nu i Lovisa. Det är bolaget Esperi som har inlett bygget av ett vårdhem med trettio platser i Märlax, i korsningen av Skärgårdsvägen och Alvägen.
– Om ungefär ett år, våren 2017, står hemmet färdigt, säger verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni.
På skylten vid byggplatsen står ändå att huset ska stå klar i november i år.
Lovisa stads representanter har flera gånger betonat att staden inte har behov av fler vårdplatser.
– Av Lovisa stads egna vårdplatser är det många som inte längre uppfyller dagens krav, säger Aarnio-Isohanni. De saknar sprinklers och andra säkerhetssystem och lokalerna är otympliga och opraktiska. Det blir dyrt att vårda åldringar i gamla lokaler.
– Esperi kan erbjuda mycket billigare vårdplatser än många kommuner. Vår taxa ligger på mellan 130 och 140 euro per vårddygn, medan kommunernas kostnader ofta uppgår till 200 euro.
Lovisas kommunala platser är ändå inte så dyra.
– Våra kostnader för ett dygn på ett kommunalt, effektiverat serviceboende är i dag i medeltal 134 euro, säger ekonomiplanerare Annette Povenius. Vi har enheter av många olika slag och priset varierar. Det finns billigare och dyrare platser men i snitt är kostnaderna 134 euro.
Av Lovisa stads egna vårdplatser är det många som inte längre uppfyller dagens krav.

Serviceboende och seniorhus

Lovisa är lockande för privata vårdbolag .
På onsdagen godkände Lovisafullmäktige försäljningen av en outbruten tomt i Märlax, invid Nordenskiöldsvägen och Landshövdingsgränd, till Avain Palvelukodit Oy. Bolaget har redan tidigare köpt den södra delen av kvarteret.
Avain har meddelat att de vill bygga ett servicehus i en våning med plats för 30–40 äldre.
Grundtrygghetsdirektör Carola Klawér uppger att hon blev alldeles tagen på säng av de senaste planerna på ännu ett nytt servicehus.
Det är utvecklingsdirektör Sten Frondén som har förhandlat med servicehusbolaget.
– Vi har från stadens sida absolut inte lovat Avain någonting. Jag ser det här som en följd av vårdreformen. De privata vårdbolagen satsar med tanke på den utlovade valfriheten. Klienterna ska själva få välja vårdplats och då vill de privata bolagen ha färdiga platser att erbjuda genast när reformen träder i kraft.
Det är inte nog med det här. En byggare letar med ljus och lykta efter en lämplig centrumtomt i Lovisa för ett så kallat seniorhus. Här är kravet att tomten ska ligga på promenadavstånd från centrum.

Stora förväntningar

I Borgå blev Esperis vårdhem Vuokko i Uutela i Haiko inflyttningsklart för ett och ett halvt år sedan. Vårdhemmet har plats för fyrtio boende. Ännu för ett halvår sedan var bara sex av platserna reserverade.
– Jag vet inte exakt hur läget är just nu, säger Marja Aarnio-Isohanni. Men Vuokko har varit en stor besvikelse för oss, där finns ännu gott om lediga platser.
– Vi hade stora förväntningar på Vuokko. När vi började bygga fanns det fortfarande ett stort behov av vårdplatser i Borgå, men när huset väl stod klart hade behoven sinat.
– Ändå erbjuder vi mycket bättre och mer förmånliga platser än många av Borgå stads egna vårdplatser.
Effektiverat serviceboende, i servicehus, är bara en del av framtidens modeller.
Aarnio-Isohanni ser stora fördelar med den valfrihet som vårdreformen ska föra med sig.
– Det här blir en möjlighet att verkligen utveckla äldrevården till det bättre. Klienterna får välja själva och det innebär att de som kan erbjuda de bästa platserna har en säker marknad.
Trots att det är svårt att fylla Esperis vårdhem i Borgå har Suomen Hoivatilat Oy ansökt, och fått, bygglov för att bygga ett vårdhem med 29 platser i Hornhattula, på adressen Fredrika Runebergs gata 42.

Upphandling

– Företagarna är väl medvetna om att staden inte förbinder sig att köpa upp några av de nya privata vårdplatserna som nu byggs eller planeras i Borgå, säger Soili Partanen, som är chef för äldreomsorg och handikappservice i Borgå. Flera olika företagare har kontaktat oss i samma ärende under de senaste åren, de vill bygga servicehem för äldre.
– Borgå har tillräckligt med egna vårdplatser och vi har gått in för att ersätta våra platser på ålderdomshemmen med nya egna servicehem. Det är de politiska beslutsfattarna som tar alla beslut. Vi inom social- och hälsovårdsenheten kartlägger behoven, det vill säga uppdaterar våra siffror utgående från befolkningsprognoserna och de statliga direktiven. I år görs den här uppdateringen i höst.
Partanen säger att Borgå i framtiden kommer att behöva nya lösningar för äldreboenden.
– Effektiverat serviceboende, i servicehus, är bara en del av framtidens modeller.
Borgå stad kommer redan i år att konkurrensutsätta sin boendeservice, både för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
Också Lovisa konkurrensutsätter i sommar sitt behov av privata platser vid effektiverat serviceboende, för första gången.
– Kraven är bland annat att platserna ska finnas i Lovisa, att personaldimensioneringen är minst 0,60, att personalen kan betjäna klienterna på båda språken och att enheterna som erbjuds ska bli färdiga under avtalsperioden som går från den första november i år till sista december 2019, säger Johanna Heikel som är expert på upphandling.

ANDRA LÄSER