Prioriterar Borgå kyrkliga samfällighet mammon framom moral?

Pellinge kursgård fotograferad 2018.
21.06.2022 06:20 UPPDATERAD 22.06.2022 12:35
Delgeneralplanen för Pellinge skärgård var under arbete i 10 år och trädde i kraft år 2017. Planen, som har rättsverkan, skall styra allt kring boende och byggande på hela Pellinge.
En stor del av Pellinge kursgårds tomt (med huvudbyggnad, strandpaviljong och gårdskarlshus) har i planen beteckningen ”P”, som står för service och förvaltning medan en liten del (utan byggnader) har beteckningen ”VL”, som står för rekreation. Gårdskarlshuset har, helt avsiktligt, ingen egen tomt.
Under arbetet med planen ansökte samfälligheten om att få stycka sin tomt i delar, en del för huvudbyggnaden-strandpaviljongen och en del för gårdskarlshuset.
Ansökningen förkastades dock, med motiveringen att hela kursgårdens tomt med alla byggnader utgör en helhet.
Huset har alltså ingen egen tomt och kursgårdens tomt får inte styckas! Gårdskarlshuset står på mark som, helt avsiktligt, har beteckning ”P” och alltså är anvisad för service och förvaltning.
Under arbetet med planen ansökte samfälligheten om att få ändra husets beteckning till ”AO”, dvs. till beteckningen för ett fristående småhus men även denna ansökan förkastades med motivering att kursgårdens alla byggnader hör till helheten med beteckningen ”P” och att egna tomter för småhus finns anvisade på andra platser, som är mera lämpade för fristående småhus.
Huset står alltså på mark anvisad för service och förvaltning och markens beteckning och husets status får inte ändras till beteckningen för ett fristående småhus!
En liten del (långt från huvudbyggnaden) av kursgårdens tomt har, helt avsiktligt, beteckningen ”VL” och är alltså anvisad för rekreation.
Även denna sak, ”VL”-beteckningen, ansökte samfälligheten om att få ändra men även här förkastades ansökan med motiveringen att hela idén med området är att det skall fungera som en effektiv syn- och ljusbuffert mot närmaste rågranne. ”VL-områdets” rekreations-beteckning får alltså inte frångås och områdets funktion som buffert i riktning mot närmaste rågranne skall bestå!
Allt detta finns specificerat i planen för Pellinge skärgård och även om tolkningen av någon formulering kunde ifrågasättas så torde nog planens avsikt, dvs. stadens målsättning, inte kunna ifrågasättas utan vara 100 procent klar.
Stadens avsikt har alltså varit att kursgårdens tomt skall hållas intakt, att husets användning skall vara i linje med beteckningen ”P” (service och förvaltning) och att ”VL”-områdets funktion som syn- och ljudbuffert i riktning mot närmaste rågranne skall bestå!
Ovanstående fakta har varit i den kyrkliga samfällighets kännedom då man i det gemensamma kyrkorådet (26.8.2021) och i det gemensamma kyrkofullmäktige (14.10.2021) klubbat igenom besluten att sälja gårdskarlshuset och sedan igen vid återbehandlingen (efter ett besvär) i det gemensamma kyrkorådet (16.6.2022) slog fast att genomföra försäljningen, som i praktiken leder till att:
– kursgårdens tomt delas (via delad besittningsrätt)
– en privatperson utan någon koppling till service och förvaltning blir ägare till huset
– buffertzonen mellan kursgården och närmaste rågranne öppnas som förbindelseled mellan huset och stranden och för övrig exploatering
Hur kan månne den kyrkliga samfälligheten, som borde vara den yttersta väktaren för hög etik och god moral, medvetet agera så grovt emot den gällande planen och Borgå stads avsikt?
Hur kan månne den kyrkliga samfälligheten, som borde vara den yttersta väktaren för hög etik och god moral, medvetet agera så grovt emot den gällande planen och Borgå stads avsikt?
Att agerandet är juridiskt tvivelaktigt, eller åtminstone inom en juridisk grå-zon, torde nog de flesta vara ense om och att agerandet definitivt är emot planens avsikt torde nog ingen, förutom tydligen Borgå kyrkliga samfällighet, kunna frånse.
Är det månne så att Borgå kyrkliga samfällighet i jakten på pengar att ersätta bortfallet via minskande kyrkoskatt här prioriterar mammon framom moral?
Så ser det nog tyvärr ut, trots att allt hopp om att rätt skall bli rätt inte ännu är ute – det nuvarande beslutet skall nämligen ännu underställas Kyrkostyrelsen för slutlig fastställelse.
Mikael Forss, Rågranne till Pellinge kursgård
Svar Borgå kyrkliga samfällighets svar på Forss insändare: Försäljningen av samfällighetens fastighet på Pellinge följer normala rutiner

ANDRA LÄSER