Arbetsbanken är en ny chans

Målet är ambitiöst, före utgången av året ska arbetsbanken ha lyckats skaffa trettio långtidsarbetslösa ett jobb.

INTE OMÖJLIGT. Kimmo Laitinen och Anette Lahti ska matcha arbetslösa med en arbetsgivare.
Det finns fördomar mot långtidsarbetslösa. Men det går att påverka arbetsgivarnas attityder och föra ut budskapet att det finns god potential också bland dem som har varit länge utan jobb.
– Det som krävs är att någon går direkt till företagen och där presenterar olika stödformer som arbetsgivaren kan ta del av, hör sig för hurdan arbetstagare företaget behöver och ger förslag på en lämplig person, säger Kimmo Laitinen, chef för arbetsbanksföretaget Sunuras affärsverksamhet.
Jag har hört företagare säga att han att kan sova sina nätter lugnt tack vare oss.
Den här kontakten öga mot öga anser han vara a och o i att skaffa sysselsättning för en långtidsarbetslös.
– En arbetsgivare vill minimera anställningsriskerna. Genom att överlåta ansvaret till exempel för sjukdagar och företagshälsovård på ett företag som vi, blir tröskeln för anställning betydligt lägre. Jag har hört företagare säga att han att kan sova sina nätter lugnt tack vare oss. Om det visar sig att rekryteringen varit lyckad, kan anställningsförhållandet senare övergå direkt till arbetsgivaren.
Kimmo Latinen säger att han under sin yrkeskarriär besökt åtminstone femhundra företag och han vet att det behövs någon som rör sig ute på fältet och som informerar och ger råd i rekryteringsfrågor.

Borgåmodellen

En arbetsbank erbjuder tjänster som underentreprenader, bemanning och rekrytering. Arbetsbanken sysselsätter långtidsarbetslösa, ungdomar och personer som endast är delvis arbetsföra och hjälper dem in på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsbanksmodellen fanns inskriven i Jyrki Katainens regeringsprogram och Social- och hälsovårdsministeriet medverkar i finansieringen av försöket. Det finns ett femtontal arbetsbanksföretag i Finland i dag, ett av dem är Sunura.
Borgå stads och Sunuras avtal om en arbetsbank trädde i kraft den 1 mars. Samarbetet ska byggas upp så att det i bästa fall resulterar i en modell som ska spridas vidare. Det är första gången Borgå stad anlitar ett privat sysselsättningsföretag.
– Därför satsar vi speciellt mycket på det vi kallar Borgåmodellen. Vi kommer att ha två till fyra personer på plats i WSOY-huset dagligen. En av oss tar kontakt med företagen, en intervjuar de arbetslösa, en vaskar fram jobb. Själv ska jag leda verksamheten, men också röra mig på fältet, säger Kimmo Laitinen.

Samarbete

Sunura stöds finansiellt av både ministeriet och Borgå stad när det gäller att sysselsätta långtidsarbetslösa.
– Vi får inte betalt för att vi finns till, utan för det arbete vi utför, för de arbetstillfällen vi lyckas skapa.
Sunura samarbetar med stadens servicecentral för arbetskraften som också finns i WSOY-huset. Centralen förser arbetsbanken med namn på långtidsarbetslösa. Arbetsbanken intervjuar dem ingående och utvärderar färdigheterna. Arbetsbanken ska intervjua 150–200 arbetslösa under 2016.
Efter det ska arbetsbanken matcha den arbetssökande med en arbetsgivare.
– Vi är ett rättvist bemanningsföretag. Vi sluter inga nollavtal utan arbetstiden ska vara ett minimiantal timmar per vecka. Lönen ska följa kollektivavtalen. Anställningsförhållandet bör vara minst tre månader långt.
Alla svårt sysselsatta kommer vi inte att kunna placera, men vi hoppas kunna hjälpa en tredjedel av målgruppen.

En tredjedel

Arbetsbank

Finns i WSOY-huset, Brunnsgatan 37, III v.
Kontoret öppnade den 1 april.
Drivs av företaget Sunura i samarbete med Borgå stad. Avtalet gäller till utgången av 2018.
Företaget får betalt för utförda uppdrag. Staden har reserverat 41 700 euro för tjänsten i år, under 2017–2018 är summan 50 000 euro per år.
Målgruppen är arbetslösa, speciellt de som lyft arbetsmarknadsstöd i mera än 300 dagar och personer som anses vara svåra att sysselsätta.
Företaget har som målsättning att kunna ge trettio långtidsarbetslösa Borgåbor sysselsättning i år. Samma mål har företaget på sin hemort som är Tavastehus.
Kimmo Laitinen påpekar att det handlar om personer som varit länge utan jobb. Sysselsättning av personer som varit en kort tid arbetslösa omfattas inte av avtalet med Borgå stad.
– Alla svårt sysselsatta kommer vi inte att kunna placera, men vi hoppas kunna hjälpa en tredjedel av målgruppen.
Sunura verkar också på den privata marknaden, till exempel som bemanningsföretag.
– I det fallet är vi kostnadsneutrala, det vill säga att vi debiterar samma pris som branschen överlag, säger Kimmo Laitinen.
Kontoret i Borgå öppnade den 1 april. Företaget har redan lyckats få fram fyra lediga arbeten i Borgå och är på god väg att hitta lämpliga personer för jobben.

Nyttan

Staden lät i höstas utreda förutsättningarna för att en arbetsbank i Borgå. Utredningen rekommenderade en sådan. Arbetsbanken har flera fördelar sett ur stadens synpunkt. Långtidsarbetslösa och människor som riskerar marginaliseras ges en möjlighet att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden. Ökad sysselsättning minskar stadens kostnader för utkomststöd och arbetsmarknadsstöd.