Agricola svenska församling

Borgå domkapitel har gett sitt utlåtande om den nya Lovisaförsamlingen till kyrkostyrelsen.

Detalj från Pernå kyrka.
Domkapitlet föreslår att de nuvarande församlingarna i Lovisanejden dras in 31.12.2018 och att en ny svensk och en ny finsk församling grundas från 1.1.2019.
Den svenska församlingen föreslås få namnet Agricola svenska församling.
Gemensamma kyrkofullmäktige i Lovisa, liksom Lovisa svenska och Lovisa finska församling har alla föreslagit just Agricola svenska församling som namn på den nya församlingen. Pernå församling hade namnet som andra alternativ.
Domkapitlets förslag är att medlemmarna i de enspråkiga församlingarna automatiskt överförs till den nya församlingen med samma språk. Medlemmarna i de tvåspråkiga församlingarna överförs till de nya församlingarna enligt medlemmarnas modersmål. En medlem kan avvika från grundregeln genom egen anmälan. Anmälan ska göras i så god tid att den kan beaktas när man gör upp röstlängden inför församlingsvalet hösten 2018.
Domkapitlet har också gjort en barnanalys av fusionen och kommit fram till att om tvåspråkigheten och den nuvarande geografiska spridningen i verksamheten tryggas, är konsekvenserna för barn och unga i församlingarna övervägande positiva. Då kan en sammanslagning kan ge stabilare ramar och större mångsidighet åt verksamheten.