Att Sibbo frångått stomlägenhetsprincipen kräver ett entydigt beslut

Markanvändningssektionen behandlade den 19.11.2019 delgeneralplanen för Gumbostrand-Vesterskogen. Man refererade ett möte den 9.9.2019 med NTM- centralen som krävt detaljplan för en del av området samt däromkring tillämpning av stomlägenhetsprincipen.

26.02.2020 08:22 UPPDATERAD 26.02.2020 08:23
Stomlägenhetsprincipen sprider bebyggelsen. Den första byggrätten förutsätter X kvadratmeter tomtmark, den andra 2 X, den tredje 4 X och så vidare. Men markägandets förhållande till planeringsmålen i markanvändnings- och bygglagen §39 är slumpartat. Stomlägenhetsprincipen sprider bebyggelsen slumpartat.
Lagparagrafen räknar upp nio bestämmelser om vad en generalplan skall innehålla. Om man sprider bebyggelsen slumpartat, kan inte enda av planeringsmålen nås.
Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen betonar en fungerande regionstruktur och ett optimalt utnyttjande av existerande bebyggelse. Detta är omöjligt att förena med slumpartad spridning av bebyggelsen.
Högsta Förvaltningsdomstolens hållning upprepas tämligen likalydande i ett flertal domslut, till exempel 20.1.2005/91 KHO:2005:5.
”Jämlikhetsprincipen i 6 § i Finlands grundlag skulle tillämpas även vid planläggning enligt markanvändnings- och bygglagen. Principen, vars praktiska genomförande i sista hand var beroende av vilken form av plan det var frågan om, förutsatte bland annat att en plan inte får göra skillnad mellan markägarna, om inte markanvändningen med hänsyn till bestämmelserna om planens innehåll motiverar en sådan skillnad. I fallet fanns dock godtagbara, till användningen av marken relaterade grunder att göra skillnad mellan markområdena när det gällde att avgöra vilka områden som skulle anvisas för bostadsbyggande, varför detta avgörande i planen inte innebar något åsidosättande av kravet på jämlikt bemötande av markägarna.”
Planen har alltså högre prioritet än kravet på jämlik behandling av markägarna och därmed även stomlägenhetsprincipen.
Fullmäktige i Sibbo behandlade den 15.06.2015 en motion gällande stomlägenhetsprincipen inlämnad av alla fullmäktigegrupper den 26.1.2015. Beslutet var: Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag, ett bemötande av motionen. Detta var en omfattande beskrivning av ärendet, dess motiveringar, möjliga konsekvenser och olika lösningsmöjligheter.
Där sades bland annat ”En dimensioneringstabell eller dimensioneringsprinciper som grundar sig på olika zoner för byggbarheten utarbetas (…) Den valda metoden implementeras i nästa bydelgeneralplan som utarbetas, det vill säga Norra Paipis.”
Men något entydigt och definitivt beslut att frångå stomlägenhetspricipen fattades emellertid inte. Detta kan kanske förklara att NTM-centralen ännu den 9.9.2019, alltså mer än fyra år senare, insisterar på att sagda princip skall tillämpas i delgeneralplanen för Gumbostrand – Vesterskogen.
Att Sibbo frångått stomlägenhetsprincipen kräver ett entydigt beslut
Gustav Tallqvist
Gumbostrand

ANDRA LÄSER