Insändare: Cyklister och fotgängare älskar Gumbostrand, men den farliga vägen måste fixas

Beträffande landsbygdens planering har Sibbo uppnått en ledande position genom att redan 2015 frigöra sig från stomlägenhetspricipen. Också genom att låta invånarna delta i planeringen som jämbördig partner har Sibbo gjort sig till vägvisare för andra kommuner.
Det mesta av Sibbo är landsbygd med byar som på grund av huvudstadens närhet har fina utvecklingsmöjligheter både för att växa och för ett mångsidigare näringsliv. Tjänsteproduktion är miljövänlig och kan utan problem underordnas landskapets prioritet. Med hjälp av genomtänkta delgeneralplaner kan vi leda in byarnas utveckling på en uppåtgående bana och undvika den så vanliga förgubbningen och förtviningen.
Att ta till vara landsbyarnas enastående möjligheter kräver dock ett försiktigt och ödmjukt hänsynstagande till den existerande miljön. Detta krav skärps ju närmare stränderna man kommer. Nu byggs vatten- och avlopp i skärgården och det skapar äntligen realistiska möjligheter för inkvartering, bespisning och naturtjänster, vilket allt ökar betydelsen av vad som sägs i det följande.
Smal och krokig väg i Gumbostrand.
Redan nu är Gumbovägen och dess fortsättning längs stranden, Vainuddsvägen, mycket populära bland cyklister, fotgängare och bilister som avnjuter den vackra omgivningen. Detta bekräftas också tydligt i den kartläggning av byggnadsarvet som gjordes 2019 för delgeneralplanen G27 för Gumbostrand-Vesterskogen. ”Byvägen i Gumbostrand uppstod mot slutet av 1800-talet men har bibehållit sin sträckning och sin skala. Avsnittet mellan åkern norr om Aspnäs torp i väster och Bergvik i öster hör till de landskapsmässigt mest betydande vägmiljöerna på det kartlagda området”.
Men Gumbovägen klarar inte av dagens trafikmängd. Trängseln gör den farlig och vibrationerna från tunga fordon har redan framtvingat reparation av närliggande husgrunder. Vägen saknar vägren och den ack så vanliga överhastigheten medför uppenbar fara i synnerhet för fotgängarna.
En ny väg, den s.k. ”Nya Vainuddsvägen”, skulle förgrenas från Gumbosvagen ungefär halvvägs och leda österut till den del av Hitåvägen som skulle leda till den planerade simstranden. Den nya vägen skulle förgrenas till K.Hartwall Ab och därigenom avlasta den stora trafiken till Gumbostand Konst&Form. Också trafiken västerifrån i riktning Hitå, skärgården och Vainudden skulle kanaliseras till ”Nya Vainuddsvägen” och försvinna från stranden och Gumbostrands centrala delar.
”Nya Vainuddsvägen” har därför varit länge efterlängtad, inte minst för att vi med dess hjälp skulle kunna göra den gamla 1800-tals vägen längs stranden ännu vackrare och attraktivare, kanske till en stolthet för hela Sibbo.