86 hektar och 3 000 nya invånare – Nickby gårds centrum är ett av de största planläggningsprojekten i Sibbos historia – kan vara avgörande för persontågstrafiken

SÅ KAN DET SE UT. Nickby gårds centrum har skissats enligt modell från en stad i Sverige. – Tanken är att placera radhusaktiga byggnader kring en liten park som bildar områdets mittpunkt. Den här idén fick vi via den invånarrespons vi samlade in för ungefär tio år sedan, säger planläggare Dennis Söderholm. Bild: Sibbo kommun

Åkerområdet norr om Nickby centrum ska på ungefär ett årtionde förvandlas till ett trivsamt bostadsområde med grönkorridorer och ett mångsidigt byggnadsbestånd. Planeringsområdet Nickby gårds centrum har hög prioritet inom kommunen, inte minst på grund av förhoppningarna om persontågstrafik.

För att det nya bostadsområdet Nickby gårds centrum ska bli verklighet krävs att kommunen gör upp en detaljplan. Arbetet med den är nu inne i startskedet (se faktaruta) där invånarna kan bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning. I programmet presenteras utgångsläget och målsättningarna med detaljplanen i stora drag. Syftet med programmet är också att ge information till allmänheten om hur man kan ge respons och påverka planläggningen.

Bild: Oskar Skogberg

Planläggare Dennis Söderholm säger att Nickby gårds centrum med en areal på ungefär 86 hektar är det största planläggningsprojektet i Sibbo just nu.

– Det är också ett av de största detaljplaneprojekten genom tiderna i kommunen. På rak arm minns jag bara två projekt som skulle ha varit större: Bastukärr och detaljplaneringen av Nickby på 1970-talet.

I Sibbo har man sedan länge en dröm om att persontågen i något skede ska köra ända till Nickby men för att det här ska bli verklighet krävs ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. Nickby gårds centrum, som enligt planerna ska få ungefär tretusen invånare, skulle vara ett stort steg i den här riktningen.

– Invånarantalet vid slutstationen hör till de viktigaste kriterierna när Helsingforsregionens trafik, HRT, tar beslut om att inleda persontågstrafik på rutten Kervo–Nickby. Därför satsar kommunen nu på att utveckla området Nickby gårds centrum, säger Söderholm.

Det är ett av de största detaljplaneprojekten genom tiderna i kommunen.

Nu planeras kärnan

Kommunen har redan länge varit intresserad av området kring Nickby gård. Söderholm säger att de första planerna för utvecklingen av området gjordes redan 1945. I början av 1980-talet utarbetades en planstomme och utifrån den byggde man i slutet av årtiondet egnahemshusen som står öster om det nu aktuella planeringsområdet.

– En ny planstomme utarbetades 2009 och den reviderades 2015. Den nya detaljplanen baseras löst på planstommen från 2015, men vi planerar att göra det nya området mera "Nickbyaktigt" och sparar mera av rekreationsområdet, säger Söderholm.

I det här skedet finns ännu inga exakta siffror till exempel om antalet byggnader men Söderholm kan berätta om de generella målsättningarna för området.

– Grovt sett tänker vi oss att en tredjedel av byggnaderna består av höghus, en tredjedel av radhus och en tredjedel av egnahemshus. Men proportionerna kan ännu förändras. Eventuellt kommer det också att finnas små affärslokaler på området men tanken är att invånarna får största delen av sin service i Nickby centrum.

Startskedet: Programmet för deltagande och bedömning utarbetas. Invånarna och andra intressenter har möjlighet att bekanta sig med programmet på kommunens nätsida eller på kundbetjäningen vid Info Nickby (Norra Skolvägen 2) fram till den 1 juni.

Beredningsskedet: Planutkastet utarbetas och behandlas i markanvändningssektionen under hösten. Beredningsmaterialet läggs fram offentligt. Åsikter kan framföras om planutkastet eller om det övriga beredningsmaterialet.

Förslagsskedet: Planförslaget utarbetas och behandlas i markanvändningssektionen och kommunstyrelsen under våren 2021. Planförslaget läggs fram offentligt. Anmärkningar kan lämnas in om planförslaget till kommunstyrelsen.

Bemötanden av utlåtanden och anmärkningar: Behandling i markanvändningssektionen och kommunstyrelsen under våren 2021.

Godkännande av planen: Fullmäktige godkänner planen under sommaren 2021.

Byggstart: Arbetet med infrastrukturen på området inleds under 2022.

En del av centrumområdet

Söderholm säger att en av de viktigaste målsättningarna med planeringen är att Nickby gårds centrum ska upplevas som en del av centrumområdet i Nickby. Ollbäcken som löper genom området ska inte bli ett hinder.

– Bäcken löper som en fysisk skiljelinje mellan planeringsområdet och centrum. Det är ändå viktigt att den bevaras. Med hjälp av vandringsstråk ska vi göra det lätt att nå centrum från alla håll och vi ska också bygga en ny gata i nord-sydlig riktning med underfart under järnvägen.

Var gatan slutligen byggs beror enligt Söderholm på förutsättningarna i naturen.

– Terrängen är inte lätt, på sina ställen är lagret med lera över tio meter tjockt.

Bäcken löper som en fysisk skiljelinje mellan planeringsområdet och centrum.

Förutom leran, som Söderholm kallar en teknisk egenskap, ställer området även andra krav på planläggningen.

– Området är speciellt på flera sätt. Där finns till exempel den gamla herrgårdsmiljön som ska bevaras och många invånare använder planeringsområdet för rekreation. Vi kommer inte att bygga något på Norrskogens rekreationsområde och det är meningen att jogginglederna vid bäcken blir kvar. Däremot kommer skidspåren som löpt över åkrarna att flyttas eller tas bort.

Om allt går enligt planerna kan kommunfullmäktige i Sibbo godkänna detaljplanen under våren eller sommaren 2021.

– Det är meningen att byggandet av gator och avlopp inleds så fort som möjligt när detaljplanen blivit godkänd. Husen byggs när infrastrukturen är på plats. Det här är ett långsiktigt projekt, antagligen tar det upp till tio år innan området är färdigbyggt.

Det här är ett långsiktigt projekt, antagligen tar det upp till tio år innan området är färdigbyggt.

Mer läsning