Parkeringsavgifter skrämmer bort kunderna från centrum

Man bor i Borgå även utanför centrum och kollektivtrafiken är närapå obefintlig. Det måste vara möjligt att röra sig i centrum även med bil och parkeringen måste vara så smidig som möjligt.

En grupp stadsfullmäktigeledamöter lämnade den 8 september in en motion om ett försök med gratis parkering. De föreslår att stadsfullmäktige skulle godkänna två timmar gratis parkering i centrum av Borgå.
Borgå företagare rf har tidigare i år tagit ställning för parkering i centrum samt om parkeringsavgifter. NU vill vi lyfta fram ärendet på nytt för diskussion. Det borde det vara möjligt att genomföra gratis tidsbegränsad korttidsparkering i centrum för att förstärka områdets livskraft.
Man bor i Borgå även utanför centrum och kollektivtrafiken är närapå obefintlig. Det måste vara möjligt att röra sig i centrum även med bil och parkeringen måste vara så smidig som möjligt. 
Nu då torget planeras och utvecklas anser företagarföreningen att planerna och investeringarna måste leda till ett livskraftigt centrumområde, ett mångsidigare utbud av tjänster, ett återupplivande av näringslivet och möjliggöra företagande i centrum. Vi anser också att man bör få till stånd ändamålsenliga och permanenta parkeringsplatser för taxibilar, detta är inte beaktat i den nya torgplanen.
Köpmännen i centrum konstaterar att parkeringsavgifterna inverkar på det minskade antalet kunder. Här är centrumföretagarna i en olikvärdig situation än företagarna vid västra åstranden. Vi föreslår att parkeringsavgiften förändras i området kring torget och närgatorna lika som på västra åstranden, där de två första timmarna är gratis.
Vi stöder alltså fullmäktigegruppens motion och anser att försöket skulle stöda centrumföretagarna på ett positivt sätt i denna svåra situation. Försökets resultat kan utnyttjas när torgområdet och parkeringsfrågorna planeras.
De kommande lösningarna kommer direkt eller indirekt att påverka företagens och företagarnas verksamhet.


Gunilla Söderholm,

ordförande, Borgå företagare rf

ANDRA LÄSER