Lokstallsområdet får lyft av nya planer för Mätäjärvi

Borgå vill bygga bostäder nordost om Johannisbergsvägen intill Mätäjärvi avstjälpningsplats. Saneringsplanen har uppdaterats och om miljötillstånd beviljas har också Harri Kokkomäki nytta av det. Han planerar bygga ut sitt område vid de gamla lokstallen. Till konceptet hör fyra nya trevåningshus.

LÅNG VÄNTAN. Markägaren Harri Kokkomäki har fått ha tålamod men nu räknar han med att stadsplanen för lokstallsområdet småningom blir klar.
Tora Mattheiszen
17.08.2018 08:15
Kommuntekniken har i sommar kompletterat sin ansökan om miljötillstånd för saneringen av Mätäjärvi gamla soptipp. Tidigare hade staden nämligen inte för avsikt att bygga i närheten av platsen, men nu har man tänkt om och planerar bostadsbygge på soptippens ytterområde. Byggområdet är på cirka en halv hektar.
Enligt ansökan ska saneringsplanen ändras bland annat så, att avståndet från bostäderna till kanten av avfallsupplaget är minst tio meter. Parkeringsutrymmen och lagerlokaler kan placeras närmare. Saneringsåtgärderna skärps så att det ska vara tryggt att bygga och på i närheten.
Handlingarna hålls framlagda på stadens anslagstavla och på webben (www.avi.fi/lupa-tietopalvelu) fram till den 31 augusti. Senast då ska skriftliga anmärkningar och åsikter lämnas in till Regionförvaltningsverket.

Långsam process

Den nya situationen gynnar alltså Harri Kokkomäki, som länge väntat på att det 1,2 hektars markområde vid gamla lokstallen som han äger ska få en stadsplan. Han köpte platsen för omkring tolv år sedan och visionerna är intressanta.
Saneringen av det gamla vattentornet i lokstallet från 1800-talet pågår och förverkligas planerna förvandlas stallet småningom till ett bryggeri och destilleri. För det mindre lokstallet finns krogplaner.
Kokkomäki har också för avsikt att låta bygga fyra trevåningshus i rödtegel, hotell och specialbutiker ingår också i konceptet. De preliminära skisserna är gjorda av byggnadsrådet Heikki Aronpää.
Stadsplaneringschef Eero Löytönen säger att staden inte har kunnat gå vidare med stadsplanearbetet för Harri Kokkomäkis område eftersom helhetsbilden varit oklar.
– Om man får bygga nära Mätäjärvi är det logiskt att byggande tillåts även på det privata området. Att bygga något enstaka höghus enbart på stationsområdet är inte motiverat. Också trafikfrågorna måste lösas.
Han tror att man kommer vidare med stadsplanen redan under höstens lopp.
Harri Kokkomäki är realist och säger att han räknar med att det tar ett par år innan planen är klar.
– Just nu saneras vattentornets tak och vi fortsätter med arbetena som hittills, litet åt gången. Processen är långsam men bara vi vet att stadsplanearbetet fortsätter går det att dra en lättnadens suck.

Nytt liv

Stationsområdet vid ån var på sin tid en central, livlig plats. Den privata järnvägen mellan Borgå och Kervo byggdes på 1870-talet och anslöts till Helsingfors-Tavastehusbanan. Lönsamheten belastades sedan bland annat av att järnvägen från Lahtis till Lovisa blev färdig 1900.
Staten tog över Borgåbanan 1917 och persontrafiken upphörde 1981. Kvar blev stationshuset, några bostadshus vid ån, ett varumagasin, stationschefens hus, två bostadskaserner och två lokstall. Området glömdes mer eller mindre bort även om privata aktörer tog sig an en del av husen.
Nu finns det en chans att hela platsen igen får nytt liv. Stationshuset har byggts om till bostäder och går det som planerat lever också lokstallsområdet upp om några år.