Insändare: Borgå har en ypperlig möjlighet att öka skogsskyddet

22.10.2022 11:53
Statusen av den finska skogsmiljön är oroväckande. Situationen är framför allt dålig i södra Finland där den redan räknas som kritisk. På grund av detta riskerar mer och mer av skogens vanliga arter att försvinna.
Målet med EU:s biodiversitetsstrategi är att den biologiska mångfalden i Europa skulle börja återhämta sig fram till år 2030, vilket skulle vara fördelaktigt för människorna, klimatet och jordklotet. Enligt strategin skall 30 procent av EU:s både land- och havsområden skyddas och av denna procent ska en tredjedel, alltså 10 procent strikt skyddas från all mänsklig aktivitet.
Av hela Finlands skogsareal har cirka 6 procent skyddats med en tyngdpunkt på norra Finland. I södra Finland har mindre än 3 procent av skogsmarken skyddats och skyddsområdena är utspridda och små.
Skyddet av skogsmiljön kan inte bara sättas på staten, utan också kommuner, församlingar och andra skogsägare bör ta sitt ansvar i kampen mot klimatförändringen och bevarandet av den naturliga mångfalden.
Av Borgås skogsareal är ungefär 0,5 procent skyddat. Av de skogar som ägs av Borgå stad är cirka 5 procent skyddade. Det är klart att i Borgå så som i hela Finland bör det minskas på skogsavverkningen och ökas på skyddet.
I samband med utarbetandet av delgeneralplanen för centrala tätorter har Borgå stad en ypperlig möjlighet att öka på skogsskyddet för människornas, klimatets och jordklotets fördel samt tillåta bildandet av ett unikt skyddsområde.
Delgeneralplanens främsta uppgift är att skydda ”Porvoonkorpi” området, ett brett, nästan obebott, betydande skogsområde som ägs av staden. På grund av sin areal har detta område ett särskilt stort skyddsvärde. Till Porvoonkorpi området hör de ännu till största delen oskyddade Karhunkorpis, Veckjärvis och Hasselholms skogsområden, vilka bildar en viktig skogskorridor mellan de två redan befintliga breda skyddshelheterna Stensböle-Stormossen och Tungträsket-Hasselholmen. 
För övrigt bör också de breda och av naturvärde betydande skogsområdena utanför planen som ägs av Borgå stad i Esbo och Virvik skyddas. Dessa områden ligger tillräckligt nära Porvoonkorpi kärnområdet för att räknas höra till samma stora skogshelhet, vilket höjer hela skogsområdets värde ytterligare.
Vid slutföringen av planen är det också viktigt att beakta och skydda skogarna som finns vid vägkanterna längs Ebbovägen och Veckjärvivägen, vilka har bevarats som ekologiska korridorer. De är oerhört viktiga passager som förenar skogsområdena, vilka inte får brytas på grund av skogsavverkning eller byggarbete.
Jyrki Ikonen, ordförande 
Jari Tolin, skogsansvarig 

ANDRA LÄSER