Beslut: Förvaltningsmodellen för idrottslokalerna i Borgå lämnas i fred, tills vidare

Idrottslokalerna i Borgå ska förvaltas på samma sätt som tidigare, åtminstone tills Kokon idrottscentrum blir aktuellt.

Visualisering av Kokon Idrottscentrum.
Stadsfullmäktige i Borgå har beslutat att beredningen av stadens organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag.
I fortsättningen kommer stadens förvaltningsorganisation att består av följande fyra sektorer: Koncerntjänster, livskraft, stadsutveckling samt växande och lärande.
Fullmäktige kom också fram till att eftersom helheten för Kokon snart övergår till projektplaneringsskedet och många idrottslokaler ersätts med nya och moderna fastigheter inom några år, är det för tillfället inte ändamålsenligt att ändra på förvaltningsmodellen för idrottslokalerna.
Däremot ska den nya koncernsektionen, tillsammans med utvecklingsbolaget för Kokon och idrottstjänsterna, utarbeta en flexibel och aktuell modell för hur idrottslokalerna sköts och vem som har ansvaret för fastighetsunderhållet i framtiden.
Dessutom ska det utarbetas en detaljerad konsekvensbedömning innan det fattas beslut om den nya förvaltningsmodellen för idrottsverksamheten. Besluten om den nya förvaltningsmodellen fattas under år 2023, och modellen träder i kraft senast i början av räkenskapsperioden 2024.