Skoldiskussion på fel spår

Farsen omkring Tolkis skola får inte upprepas i Hindhår eller någon annanstans heller. Lärare, elever och familjer är värda mer.

27.04.2018 05:50
På senaste tid har det diskuterats i olika medier om Hindhår skolas framtid. Baracker skaffas till Hindhår i sommar för att delar av skolan samt gymnastiksalen måste rivas, upphandlingen görs för 35 månader (ÖN 29.3). En hållbar lösning för Hindhår och för hela Borgå måste hittas inom de närmaste åren. Även i Hindhår måste utgångsläget vara i den pedagogiska helheten (daghem, förskola, skola etc.), inte bara en diskussion om väggar.
För tillfället väntar vi alla på bildningsnätsutredningen, för att kunna börja en bredare framtidsdiskussion. Hur ska daghems- och skolnätet se ut i framtiden? Det behövs en långsiktig plan om hur skoltjänsterna kan bäst tryggas för eleverna i staden. Det är också skäl att kolla på elevupptagningsområdena i Borgå, så att läget blir det bästa möjliga. Att bolla med enskilda skolors framtid, utan en helhetsbild, är inte hållbart. Farsen omkring Tolkis skola får inte upprepas i Hindhår eller någon annanstans heller. Lärare, elever och familjer är värda mer – Borgåborna är värda beslut som håller och som beslutsfattarna är klara att genomföra utan onödigt "vevande”.
Det har diskuterats mycket om byarna, men skolorna och daghemmen i centrum får inte glömmas bort. Det mest akuta läget är i Sannäs, där paviljongbyggnadens användningstid går ut i slutet av detta år. Peipon koulu i Gammelbacka kommer troligtvis att behöva ett nybygge inom de närmaste tio åren. Därtill bör vi fundera på en lösning med en enhetsskola när tiden går ut för Keskuskoulu och Linnajoenkoulu, båda har ju renoverats mycket på senaste tiden och vi hoppas såklart att vi klarar oss i flera år med de gjorda renoveringarna, men framtidsvisioner behövs i varje fall. Dessutom i budgeten för år 2018 beslöt fullmäktige att daghemmet Skogsstjärnan (Näse daghem) blir klart tills 2020. I detta skede finns inga beslut eller planer om daghemmet, om man inte räknar med att området är planlagt för ett daghem med tio grupper.
För att kunna göra hållbara och bra beslut, behövs en långsiktig vision, som både investeringsbesluten och stadens planläggning grundar sig på. Denna vision borde vi få klar i år, så att en tidtabell (som kan uppdateras vid behov) kan göras. I budgeten för nästa år måste vi utse tillräckligt med pengar för skötsel av lokalerna, så att vi bättre kan ta hand om våra skolbyggnader. Därtill är det viktigt att vara på alerten då nya skolor byggs och gamla skolor renoveras, så att inte problem uppstår kontinuerligt. Vi hoppas att denna fullmäktige klarar av att fatta dessa viktiga beslut, så att våra skolor får lugn och ro att arbeta med pedagogiken.

Anette Karlsson

medlem i stadsstyrelsen (SDP)

Markus Hammarström

vice ordförande för bildningsnämnden (SDP)

Borgå

ANDRA LÄSER