Fällande beslut 7661/PL/21

ÖstnylandÄrende: Integritetsskydd

17.06.2021 14:00
Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket.
Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.
Anmälan 3.4.2021
Anmälan gäller artikeln Butiksfastighet bytte ägare som tidningen Östnyland publicerade 26.2.2021.
Östnyland publicerar regelbundet uppgifter om fastighetsaffärer i tidningens utgivningsområde baserat på uppgifter man skaffar från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar fastighetens adress och areal, priset samt namnen på köpare och säljare. I fråga om fastigheterna ges även ytterligare information, såsom om det ligger ett bostadshus på fastigheten.
Anmälaren är en privatperson vars uppgifter har publicerats i tidningen i samband med en bostadsfastighetsaffär. Anmälaren är medveten om att uppgifter som gäller bostadsaffärer är offentliga, men anser att publicerandet av dem i tidningen kränker integritetsskyddet och skyddet för personuppgifter. Enligt anmälaren redogör tidningen i sin artikel i princip för personens namn, adress och förmögenhet.
Enligt anmälan skulle uppgifter om fastighetens läge, art och pris vara tillräckligt för en öppen informationsförmedling. Enligt anmälan ger publicerandet av säljarens och köparens namn inget mervärde till informationsförmedlingen, utan leder bara till snokande, nyfikenhet och skvaller.
Opinionsnämnden för massmedier bedömer inte ärendet ur ett dataskyddsperspektiv utan utifrån Journalistreglerna.
Chefredaktörens svar 22.4.2021
Genmälen till anmälan har kommit in från tidningen Östnylands chefredaktör Helén Kurri och KSF Medias t.f. chefredaktör och ansvariga utgivare Lena Skogberg. Genmälet i sin helhet lyder som
följer:
”Uppgifterna om fastighetsöverlåtelser är offentliga handlingar. Tidningen Östnyland köper uppgifterna av Lantmäteriverket för journalistiska syften och har sedan mars 2020 publicerat uppgifter om sålda fastigheter i bevakningsområdet Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk. Syftet är att informera läsarna om utvecklingen på fastighetsmarknaden när det gäller fastigheter till ett värde av 150 000 euro eller mer.
Publiceringen av fastighetsöverlåtelser sker alltid i en journalistisk kontext. Den journalistiska helheten är Bostadstemat, där fokus ligger på redaktionella reportage om boende, och i temat är artiklarna om fastighetsöverlåtelser en del av den här temahelheten.
ÖN bedömer att fastighetsöverlåtelserna är av allmänt intresse när det gäller utvecklingen av ett lokalsamhälle och är därmed samhälleligt viktig information. Det gäller såväl större fastighetsköp av till exempel bolag, professionella investerare, stiftelser och fackliga organisationer, fastighetsköp som kan ha utländska kopplingar samt efterfrågan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden rent generellt.
Uppgifterna är offentliga handlingar som det är viktigt att det råder öppenhet kring som en del av den samhälleliga debatten. Östnyland stöder sig också på dataskyddslagen från 1.1. 2019 (särskilt paragraferna 27 och 28), som ger medierna rätt att både inneha register och publicera uppgifter för journalistiska ändamål.
Tidningen Östnyland anser att de offentliga uppgifterna om fastighetsöverlåtelser har en samhällelig betydelse och betjänar läsarna i den journalistiska inramning där de finns. Strävan är att följa god journalistisk sed.”
Till tidningen sändes tre kompletterande frågor, vilka chefredaktör Helén Kurri besvarade som följer.
Publicerar tidningen (i samma omfattning) uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro i området Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk, eller gör tidningen någon form av avvägning från fall till fall?
”ÖN publicerar samtliga fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro i området Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk som Lantmäteriverket levererar på vår beställning, förutom sådana fastighetsöverlåtelser där köpare eller säljare har spärrade personuppgifter. De uppgifterna skickar inte LMV över huvud taget.”
Hur förhåller sig tidningen till det att man genom att publicera uppgifter om en privatpersons fastighetsaffär i vissa fall gör det möjligt för läsarna att sluta sig till privatpersonens hemadress?
”Enligt datalagen har medier rätt att inneha och publicera uppgifter om fastighetsöverlåtelse, inklusive namn på köpare och säljare. Publiceringen av uppgifterna bör ses som en helhet, de publiceras i listform och ingen enskild säljare eller köpare lyfts fram. Vi publicerar endast offentliga uppgifter, som finns tillgängliga även från andra uppgiftslämnare, till exempel hittas offentliga namn och adresser även på namn- och nummerupplysningstjänsten Finder. Publicering av fastighetsöverlåtelser (inkl. namn på köpare och säljare, adress och pris på den överlåtna fastigheten) är något som flera finländska tidningar har eller har haft under en lång tid, till exempel tidningen Åland.”
På vilken journalistisk grund publicerades anmälarens namn?
”Fastighetsmarknaden under en speciell tidpunkt och på ett visst område har lokalt ett allmänt intresse, och vi har satt försäljningspriser på minst 150 000 euro som den journalistiska gräns som motiverar publicering av uppgifterna.”
Beslut
JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.
JR 30: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga.
Östnyland publicerade i sin tryckta tidning, som en del av en mer omfattande lista, uppgifter om en privatpersons bostadsfastighetsaffär i Borgå. Anmälaren hade inte förbjudit myndigheterna att lämna ut hens uppgifter.
I artikeln redogjordes för fastighetens exakta adress och areal samt priset och namnen på köpare och säljare. Uppgifterna publicerades i en bilaga till tidningen där man regelbundet
publicerar motsvarande uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro i de fyra kommuner som tidningen valt och för vilka tidningen skaffar fram uppgifter från
Lantmäteriverket.
Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att principen om att uppgifter om fastighetsägande och köpesummor är offentliga är viktig, och att massmedierna bör ha möjlighet att publicera sådana uppgifter utifrån sitt journalistiska övervägande.
Opinionsnämnden har tidigare godkänt publicerandet av höginkomsttagares skatteuppgifter i listform i så kallade skattemaskiner. Nämnden har motiverat sin ståndpunkt med att publicerandet av listor med höginkomsttagares skatteuppgifter är motiverat för att övervaka och utvärdera maktutövningen samt med tanke på den samhälleliga debatten, och med att betydande inkomster eller en avsevärd förmögenhet begränsar skyddet för privatlivet även för en vanlig medborgare när uppgifterna hänför sig till hens ekonomiska ställning.
Nämnden konstaterar att uppgifterna om fastigheters försäljningspris är samhällsviktig och intressant information. I många fall kan det också vara journalistiskt motiverat att publicera uppgifter om fastigheternas ägare. Nämnden anser att den gräns på 150 000 euro som tidningen valt för fastigheternas försäljningspris är så låg att den t.ex. i Borgå i praktiken leder till att uppgifterna i anslutning till så gott som alla försäljningar av egnahemshus publiceras.
När det gäller personuppgifter såsom en kombination av privatpersoners namn och hemadresser borde man dock vid redaktionerna noggrant överväga publiceringen. Nämnden konstaterar att den prisgräns som tidningen valt inte i sig utgjorde en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.
Opinionsnämnden för massmedier anser att Östnyland har brutit mot punkt 30 i Journalistreglerna och ger tidningen en anmärkning.
Beslutsdatum:
16.6.2021
Beslutet fattades av:
Eero Hyvönen (ordf.), Marja Aarnipuro, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Sami Koski, Valtteri
Kujansuu, Riikka Mäntyneva, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Henrik Rydenfelt, Arttu Saarinen ja Tuomo Törmänen.

ANDRA LÄSER