Flyttbart bildningscentrum till Sannäs

Bildningsnämnden i Borgå får den 29 augusti behandla frågan om ett bildningscentrum i stadens östra delar. Beredningens förslag är ett tvåspråkigt flyttbart centrum som placeras i Sannäs.

FLYTTBART BILDNINGSCENTRUM. Sannäs är den bästa placeringen eftersom man kan utnyttja den befintliga gymnastiksalen, enligt lokalitetsledningen.
ön
23.08.2019 15:55 UPPDATERAD 23.08.2019 15:56
Borgå stads bildningssektor föreslår för bildningsnämnden att man på stadens östra område bygger ett bildningscenter i Sannäs för årskurserna 1–6. Nämnden behandlar ärendet den 29 augusti. Det slutgiltiga beslutet om att starta projektplaneringen tas av stadsstyrelsen.
– I beredningen föreslås att ett tvåspråkigt, flyttbart bildningscenter byggs på Sannäs skolas tomt i Sannäs, säger tf. bildningsdirektör Camilla Simolin-Backman.
– De konditionsgranskningar som har gjorts i Ilolan koulu och i Sannäs skola visar att båda skolorna har delar som inte går att renovera, säger tf. lokalitetsdirektör Tony Lökfors.
Enligt Lökfors är det gymnastiksalsbyggnaden vid Sannäs skola som fått en avgörande roll. Byggnadens lokaler kan renoveras och användas av det nya bildningscentret. I Illby finns ingen gymnastiksal och därför är Sannäs det kostnadseffektivaste alternativet. Dessutom är tomten där nuvarande Ilolan koulu finns opraktisk.

Gemensam byggnad

– Ur övriga aspekter finns det motiveringar både för att placera bildningscentret i Illby och i Sannäs, konstaterar Camilla Simolin-Backman. Befolkningsprognoserna för hela landets del är oroväckande. Därför måste lösningen gynna skolverksamheten tills vidare men också ta i beaktande att situationen kan vara en annan om tio år.
Beredningen understryker att bäst resultat när det gäller nivån på utbildningstjänster, lokalernas effektivitet och kostnadseffektivitet uppnås i ett bildningscenter. En gemensam byggnad förbättrar samarbetet över språkgränserna och ökar möjligheterna till professionellt samarbete.
Tjänsterna för småbarnsfostran kommer enligt beredningen att ordnas i Borgå centrum även i fortsättningen. Förskoleundervisningen ska utredas och man tar slutlig ställning till frågan i samband med projektplaneringen.