Insändare: Svar till “Hur i hela friden tänker SFP”

05.05.2023 12:25
Hanna Backända och Nina Forssell undrar i en insändare i Östnyland 3.5 hur SFP tänker. Vi har öppet redovisat för vår syn på det politiska läget, men låt mig göra ett försök till.
Det är förstås viktigt att börja med att konstatera att SFP agerar i enlighet med sina värderingar i alla sammanhang, och arbetar för att de värderingar vi står för också får konsekvenser för det politiska beslutsfattandet i Finland, och i slutändan för våra väljare. 
SFP är ett liberalt och borgerligt parti som jobbar på alla plan för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Vi säger nej till hatprat och rasism. Vi vill motverka motsättningar och polarisering, och bygga samhället genom delaktighet och dialog. Vi arbetar för jämlikhet, omsorg och ekonomisk tillväxt. SFP står alltid upp för rätten till service på modersmålet och för det tvåspråkiga Finland.
Under riksdagsvalskampanjen fokuserade mycket av diskussionerna på vem som blir statsminister och på de största partiernas åsikter. Efter valet visade det sig ändå, precis som nästan alltid, att också mindre partier kan ha en stor roll i att påverka hurudan politik som förs under kommande period.
Valresultatet var klart och tydligt, Samlingspartiet blev det största partiet och Petteri Orpo utsågs till regeringssonderare. Svenska folkpartiet svarade på sonderarens frågor, precis som alla andra partier förutom Centern, gjorde. På bas av sonderingssvaren bjöd Petteri Orpo sedan in fyra partier till förhandlingar. SFP bjöds in, och börjar nu förhandla med de övriga partierna. En eventuell regeringsmedverkan avgörs när förhandlingsresultatet är klart.
SFP har lagt fram sina tröskelfrågor och dessa har också lyfts fram i media, men upprepar dem kort här: Finland ska vara en aktiv och trovärdig part i det internationella samarbetet. Finland följer och respekterar internationella avtal, grund- och mänskliga rättigheter och människovärdet. Finland fortsätter sin långvariga EU-politik som genom ett konstruktivt och aktivt samarbete strävar till att utveckla EU. Finland håller fast vid de klimatmål som finns fastställda i klimatlagen för år 2035. Finland är ett öppet och framåtblickande land. Regeringen främjar Finlands tvåspråkighet så att möjligheterna att också i praktiken leva och verka på finska och svenska förverkligas. Svenskans ställning i Finland får inte försämras genom lagstiftning, strukturella reformer eller på andra sätt.
En regering som för står för dessa saker är en regering som SFP kan medverka i. Arbetet med att få till stånd en sådan har nu påbörjats i Ständerhuset.
SFP:s roll är inte att diktera vilka partier regeringssonderaren väljer att bjuda in. Vår roll är att i alla situationer arbeta för våra värderingar och i alla förhandlingar föra fram våra åsikter. Under årens lopp har SFP lyckats bra, vi är inte rädda för utmaningar och vi står redo att göra vårt yttersta också denna gång.
Fredrik Guseff, Partisekreterare, Svenska folkpartiet i Finland

ANDRA LÄSER