"Gör det hellre lättare att ta emot jobb"

Den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa får en bestämd tumme ner på de arbetslösas förening i Borgå. Verksamhetsledare Ulla Raitimo önskar att beslutsfattarna i stället för att hota med sanktioner borde göra det lättare att ta emot också kortvarigt arbete.

BRÖD OCH RÅD. De arbetslösas förening i Borgå har flera olika funktioner. Förutom att man delar ut bröd och EU-livsmedel erbjuder man även rådgivning för arbetslösa och sköter lönebetalningen för personliga assistenter till personer med funktionshinder.
Oskar Skogberg
03.01.2018 08:14
Det upplevs som kraftigt stigmatiserande att vara arbetslös. Annat än den slutsatsen kan man inte dra då Ulla Raitimo berättar att ingen av de arbetslösa som besökt föreningen Porvoon seudun työnhakijat under dagen vill berätta om hur de ser på aktiveringsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet.
Själv har hon många tankar om modellen och de är inte precis varma. Kravet på att arbetslösa ska uppvisa aktivitet i minst 18 timmar på 65 dagar för att inte arbetslöshetsförmånen ska minska kan vid första anblick verka rimlig. Men i praktiken är kravet mycket problematisk.
En stor brist i modellens logik är enligt Raitimo att frågan om en arbetslös får jobb eller en plats i någon sysselsättningsfrämjande verksamhet i sista hand inte beror på den arbetslösa själv.
– Man kan skicka in hur många ansökningar som helst men det är ändå alltid arbetsgivaren som väljer vem som får jobb. Samma sak gäller TE-byråns kurser: det är tjänstemannen där som väljer vem som får platserna.
Enligt Raitimo är det klart att arbetsgivare som regel hellre anställer yngre och nyutexaminerade arbetslösa än äldre långtidsarbetslösa.
– Resultatet är att arbetslösa behandlas olika på grund av faktorer de inte har någon möjlighet att inverka på. Det är utmärkt att man satsar på att unga ska få jobb men man borde inte glömma bort de äldre. En femtioåring har ännu åtskilliga år kvar att ge.
Aktivitetsmodellen är också regionalt orättvis.
– I huvudstadsregionen kan TE-byrån erbjuda en mängd olika alternativ för arbetslösa att uppfylla aktivitetskravet medan det längre norrut nästan inte finns något alls.

Utreda utbudet

Raitimo säger att hon så fort som möjligt ska reda ut vad TE-byrån i Borgå kan erbjuda så att hon kan informera de arbetslösa som besöker föreningens lokaler. Enligt Raitimo lider många av dem även av problem relaterade till hälsa och arbetsförmåga vilket ytterligare försvårar deras möjligheter till sysselsättning.
– Aktiveringsmodellen i sig skapar inga jobb. Jag tycker att man i stället för att hota med sanktioner borde göra det lättare att ta emot även korta anställningar.
Som det är nu kan en kortvarig anställning leda till att man tillfälligt blir helt utan inkomster.
– Arbetslösa har sällan någon ekonomisk buffert, så om en kort anställning gör att arbetslöshetsförmånen inte betalas ut och man får vänta på lönen så är det allvarligt. Det talas ofta om att det inte "lönar" sig för arbetslösa att ta emot kortvariga jobb men jag tycker att en rättvisare formulering skulle lyda att arbetslösa inte "vågar" ta emot anställningar för en kort tid.

Upplevs som oskälig

Medborgarinitiativet om att aktiveringsmodellen omedelbart borde återtas hade på tisdagseftermiddagen samlat över 93 000 underskrifter. Att så många människor på så kort tid skrivit under initiativet talar enligt Raitimo sitt tydliga språk.
– Det är inte bara de arbetslösa och deras närstående utan också helt vanliga människor som tycker att aktiveringsmodellen är oskälig. Bra att den kommer upp till ny diskussion.

Aktiveringsmodellen i korthet

Målet med den så kallade aktiveringsmodellen, som trädde i kraft vid årsskiftet, är att öka sysselsättningen och förkorta arbetslöshetstiden.
Om en arbetslös inte uppfyller det så kallade arbetsvillkoret så sjunker hans eller hennes arbetslöshetsförmån med 4,65 procent. Sänkningen är inte permanent eller kumulativ. Arbetslöshetsförmånen normaliseras igen när arbetsvillkoret uppfylls och om det inte gör det sker inga ytterligare sänkningar.
En arbetslös uppfyller arbetsvillkoret om han eller hon under en period på 65 dagar förvärvsarbetat i 18 timmar, tjänat in minst 23 procent av en företagares krävda månadsinkomst för arbetsvillkor eller deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande verksamhet.