Tomterna i Skaftkärrområdet går åt igen

Den energieffektiva stadsdelen Skaftkärr tar form, om än i makligare takt än det ursprungligt var tänkt. I höst byggs bron över konditionsbanan som så småningom gör det möjligt att ta bussen till Majberget.

BARA FÖR BUSSAR. Där kommunteknikchef Kari Hällström står byggs en bro över motionsspåret.
Kommunteknikchef Kari Hällström står i snöslasket vid några av de nybyggda husen i Majberget, alldeles invid konditionsbanan. På ena sidan om banan finns en cykelväg och på den andra tar skogen vid – än så länge. På ett tio meter brett område mot Vårberga har träden huggits ner. Nästa vår, kanske, går där en väg – endast för kollektiv- och lättrafik.
– Meningen är att det ska bli mera attraktivt att använda kollektivtrafik och cykel än att ta bilen, säger Kari Hällström.
ÅK KOLLEKTIVT. Trafikplaneringen i Majberget bygger på att det ska vara mera attraktivt att ta bussen än att köra personbil, säger Kari Hällström.
Hela Skaftkärrsområdet, som består av flera delar, byggs så energieffektivt som möjligt. Ett led i det är att begränsa personbilstrafiken till området vilket har styrt också trafikplaneringen.
– Det är filosofin för hela området. Den som kommer till Majberget med personbil får använda spiralvägen från Tarkisvägen, det är den enda tillåtna vägen för personbilar, säger Hällström.
Den nya vägen till Majberget, Soldalsvägen, ska gå från korsningen av Svedvägen och Harvvägen i Vårberga till Majberget, under den nya bron.

Byggs i höst

Uljasvägen, eller spiralvägen som Hällström kallar den, som leder från Tarkisvägen till bostadsområdet Majberget är slingrig och brant – och inte särskilt attraktiv att köra.
– Ju bättre förutsättningarna för att man ska ta cykeln är desto större än sannolikheten att folk gör det. Samma sak gäller för att använda kollektivtrafik, säger planeringsingenjör Elina Leppänen.
Detaljplanen för vägområdet godkändes i stadsutvecklingsnämnden 11 april men har ännu inte vunnit laga kraft.
– När detaljplanen är laglig kan vi göra en anbudsförfrågan för brobygget, och när vi har en entreprenör kan bron byggas, säger Leppänen.
Det finns redan en skiss på hur bron ska se ut. En konsult har planerat den.
– Vi har inga broplanerare i stadens tjänst, konstaterar Leppänen.

Skaftkärrsområdet

Området Skaftkärr finns öster om Borgå centrum invid Vårberga och omfattar cirka 400 hektar. Skaftkärrområdet ska bestå av Äppelgården, Majberget, Vårdalsbäcken, Vårdalsberget, Vårdalsängen och Vårdalsbranten.
Planeringen av Skaftkärrsområdet startade 2008.
Hela stadsdelen planeras och byggs så att husen, boendemiljön, trafiksystemen och servicen är så energieffektiv som möjligt.
Omkring 6 000 invånare ska bo i Skaftkärr när området är utbyggt. Det är ungefär lika många människor som det nu bor i Vårberga.
En dispositionsplan över området blev färdig 2010. Detaljplanen för Majberget godkändes 2012.Detaljplanerna för Vårdalsbäcken och Vårdalsberget blev klara 2014.
Detaljplanen för Vårdalsängen torde bli klar i år och arbetet med detaljplanen för Vårdalsbranten påbörjas nästa år.
Detaljplanerna finns att läsa på Borgå stads hemsida.
Fastän bron skulle byggas i höst tar det tid innan Soldalsvägen är klar och bussarna kan gå till Majberget. Hur länge beror på stadens finanser och på byråkrati.
– När bron är klar kan vi reservera pengar för att bygga vägen. Om det finns pengar i nästa års budget kan vi bygga vägavsnittet då. Sedan beror det på om en trafikant vill köra bussturerna. Om allt går bra kanske man kan åka buss till Majberget i slutet av nästa år, uppskattar Elina Leppänen.
När bron är färdig är den 4,5 meter hög, så hög att en buss kan passera under den. Motionsspåret leds över bron.
– Bron borde vara färdig till skidsäsongen nästa år. Då blir det ett lite lättare motlut för skidåkarna, lika högt men i etapper, lovar Kari Hällström.
Kari Hällström räknar med att arbetena med att bygga bron kan börja i höst.

Tomterna säljer

Hela Skaftkärrsområdet är ett pilotprojekt kring energieffektivitet. Stadsdelen Skaftkärr fick sin början 2008 då Sitras, Jubileumsfonden för Finlands självständighets, femåriga energiprogram började. Målet med programmet var att minska energiförbrukningen i kommunerna. Tanken var att dra nytta av de erfarenheter man fått från Skaftkärrprojektet också på andra håll i landet.
Då var detaljplanen för området Äppelgården, som ligger intill Veckjärvivägen, redan klar. Äppelgården hör inte till det energieffektiva projektet, men räknas ändå som en del av stadsdelen. I Äppelgården är inte alla energisnåla lösningar genomförda fullt ut.
Majberget var det andra området som planerades, och får några år sedan såldes de första tomterna och de första husen nådde takhöjd. Då hade staden byggt kommunalteknik för följande område, Vårdalsbäcken, och tomterna kom till salu. Husen i Vårdalsbäcken reser sig just nu med fart.
VÅRDALSBÄCKEN. De relativt små tomterna där man får bygga mindre hus har gått bra åt.
– Planen för Vårdalsberget, söder om Vårdalsbäcken, är klar och all byråkrati som krävs också. Om alla beslut går som tidigare sagts börjar vi bygga kommunaltekniken i Vårdalsberget nästa år, säger Elina Leppänen.
Trafikplaneringen för området är klar.
– Det blir smidigare att köra personbil där än i Majberget, men strävan är också i Vårdalen att göra det mest attraktivt att åka kollektivt eller ta cykeln, säger Leppänen.

Energieffektivt område

När ekonomin blev sämre kom också tomtförsäljningen också på Skaftkärrsområdet av sig. I dag håller det på att bli livligare på tomtfronten igen.
– Det har funnits en stor efterfrågan på mindre tomter som man får bygga mindre hus på, konstaterar planläggare Pekka Mikkola.
Planeringen av följande område i stadsdelen, det område som ligger norr om Vårdalsbäcken fram till ungefär där som Sampovägen i en brant kurva blir Östanvägen, kallas Vårdalsängen och består av ett plant område.
– Det lämpar sig bra för mindre tomter det också. De små tomterna i Vårdalsbäcken är redan slut men det finns en möjlighet att planera några i Vårdalsängen, säger Mikkola.
Tomterna på Vårdalsberget, som alltså kommer till salu så småningom, är betydligt större och det finns stora höjdskillnader på tomterna.
Stadsplaneringsavdelningen har det största ansvaret för att Skaftkärrsområdet blir energieffektivt.
– Det är i planeringsskedet som grunden för att kunna bygga energieffektivt läggs, konstaterar Mikkola
I vilken riktning husen byggs, lutningen på tomterna, hur vägnätet planeras och hur avfallshanteringen på området ordnas är faktorer är faktorer som planläggarna måste ta ställning till.

Plan på is

Den sista delen av stadsdelen, norr om Vårdalsängen, heter Vårdalsbranten och där har planeringen legat på is en tid.
– Det finns två utkast till detaljplan för området, och det har det funnits redan några år, säger Mikkola.
I och med att tomterna inte gått åt i så snabb takt som man trodde då Skaftkärrsprojektet inleddes har man inte heller haft bråttom med att få planeringen färdig.
– Världen förändras. Om vi hade gjort detaljplanen tidigare hade utbudet kanske inte motsvarat dagens efterfrågan. Det är mera praktiskt att planerar den storleks tomter som det finns behov av just då ett område blir färdigt, säger Mikkola.
Att planera Vårdalsbranten är också en större utmaning eftersom det är kuperad terräng och jordmånen dessutom är lerig.
– Nästa år finns det skäl att se över också den delen av stadsdelen, säger Mikkola.

ANDRA LÄSER