Många visioner för säkrare skolväg

Sänkta hastigheter, fler gång- och cykelvägar och reflexstolpar invid övergångsställena. Det är endast några av hundratals åtgärder som föreslås eller önskas med tanke på trafiksäkerheten för skol- och daghemsbarn.

KOSTAR. Projekten som ska förbättra trafiksäkerheten kostar hundratusentals euro.
26.02.2016 13:30 UPPDATERAD 26.02.2016 15:56
Lovisa stads trafiksäkerhetsplan innehåller också en detaljerad utredning om omgivningen kring alla skolor. Kartor finns över vart och ett område separat och listor på åtgärder med kostnadskalkyler. Kostnaderna för projekten varierar mellan några hundra och en halv miljon euro.
För att bättra på säkerheten för skolorna och daghemmen i centrum rekommenderas sänkta hastigheter, avsmalningar av gatuområden, farthinder och reflexstolpar vi övergångsställena. Vid nya finska skolan har mycket redan gjorts men avlämningsområdena för eleverna borde ses över även vid andra skolor.
Helt nya övergångsställen borde också byggas, till exempel vid infarten i Lovisa i närheten av Lovals fabrik. Där kunde även en refug placeras. Säkerheten skulle öka även vid daghemmet i Valkom om ett nytt övergångsställe byggdes där.

Sänkta hastigheter önskas

De flesta projekten som berör skolorna i Tessjö har NTM-centralen ansvar för. I Tessjö önskar man bland annat att mopeder inte fick använda gång- och cykelvägen och att högsta tillåtna hastigheten på landsvägen sänks från 80 till 50 kilometer i timmen. Men staden kan göra sitt genom att röja träd och buskar så att sikten förbättras.
Också i Liljendal vid Sävträsk skola skulle trafiksäkerheten förbättras om mopederna anvisades till körbanan och hastighetsbegränsningen sänktes från 50 kilometer i timme till 30.
I Forsby önskar man bland annat få en gång- och cykelbana till svenska skolan och ett stoppmärke vid utfarten från finska skolans gård till landsvägen.
För många skolor och daghem planeras separata leder som är helt fredade för avlämning och upphämtning av barnen. I Isnäs hoppas man få anslutningsparkering eller något slags P-arrangemang vid baren.
Enligt trafiksäkerhetsplanen borde övergångsstället vid Pernå kyrkoby skola förses med ett farthinder. Anslutningen från landsvägen mot skolans område har nu två grenar och den borde byggas om till endast en.
Ett av Haddom skolas största önskemål är att få gång- och cykelbana. Några stopmärken och sänkta hastigheter skulle också bidra till en säkrare miljö.

ANDRA LÄSER