Fastighetsstrategi i öppen och transparent process önskas

Vi förtroendevalda i Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd önskar omedelbart en förklaring till vad som pågår.

För två år sedan var frågan om en ny fastighetsstrategi i Borgå kyrkliga samfällighet senast aktuell. Redan innan dess hade man gjort upp en tidigare strategi som inte hade förverkligats. För två år sedan föreslog man från den finskspråkiga sidan i samfälligheten att den svenskspråkiga församlingens församlingshem skulle avyttras. Någon egentlig plan för hur den svenska församlingens verksamhet skulle skötas existerade inte. I det skedet samlade domkyrkoförsamlingens medlemmar in namn för att hitta hållbara lösningar för verksamheten på svenska. Beslutet blev den gången att lägga hela fastighetsstrategin på is och att återkomma till frågorna senare.

Nu har fastighetsstrategin igen aktualiserats. Från den svenska sidan har vi förtroendevalda sett fram emot att i lugn och ro påbörja en process för att på ett för bägge församlingarna meningsfullt sätt hitta en gemensam strategi där fastighetsmassan kan minskas så att båda församlingarnas verksamhet kan garanteras. En styrgrupp för processen har tillsatts, men knappt har arbetet hunnit köra i gång innan nya förslag som innefattar i första hand församlingshemmen klubbas igenom i gemensamma kyrkorådet. En egen agenda tycks finnas i samfälligheten och planer utvecklas (så till den grad att man redan kan titta på nya byggnader via 3D-glasögon) utan att förankras. Parallellt beslutar man att det svenska församlingshemmet inte ska renoveras. Församlingen har i snart ett halvt års tid haft ett församlingshem utan varmt vatten att bedriva sin verksamhet i. De anställdas arbetsvillkor är undermåliga!

Vi förtroendevalda i Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd önskar omedelbart en förklaring till vad som pågår. När ska arbetet med en egentlig fastighetsstrategi som innefattar alla samfällighetens fastigheter påbörjas? Vilken är brådskan som gör att beslut klubbas igenom utan att förankras? I vilket skede hörs församlingsråden? Vilka är de ändamålsenliga, egna utrymmen (med till exempel fungerande varmvatten) som erbjuds den svenskspråkiga församlingen nu? Vem tar ansvar för att processen som helhet går rätt till och blir demokratisk på ett sätt där också minoritetens röst hörs?

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling,

Anna Henning,

vice ordförande