Miljösektionen diskuterar metallskrot, buller och flis i Lovisa hamn

Två ärenden kring Lovisa hamn är aktuella på tisdag. Det ena handlar om metallskrot, det andra om flis.

Lovisa hamn är uppe i miljöhälsosektionen på tisdag.

Arbetena i Lovisa hamn är åter på agendan, den här gången i Miljöhälsosektionen i Borgå. Sektionen träffas på i dag, den 24 augusti, och diskuterar då två separata ärenden med koppling till hamnen.

Bägge ärendena är utlåtanden som Regionförvaltningsverket (Avi) bett om.

Det första utlåtandet handlar om buller och miljötillståndsvillkor– eller, som det formuleras i ärendet, "Lovisa hamn Ab:s utredning enligt miljötillståndsvillkor 16 b".

På ett mera konkret plan är det fråga om metallskrotet och buller. Skrotet kommer till hamnen med långtradare och lastas av i den norra delen av hamnen. Materialet flyttas, varefter det behandlas med press och skärbränning. Den hydrauliska pressen används en vecka per månad och skärbränningar görs under åtta veckor per år.

Ett exempel på bullret är den hydrauliska pressen som ger upphov till ljud på 106 dB på fem meters avstånd.

Miljöhälsovården, som berett ärendet till miljöhälsosektionen, har inget att anmärka i sitt utlåtande till Avi. I utlåtandet skriver man att "Miljöhälsosektionen har inget att anmärka om utredningsrapportens avsnitt som handlar om hanteringen av metall men vill påminna att det övriga bullret från hamnens verksamhet inte heller får orsaka sanitär olägenhet för den närmaste bosättningen. Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet."

LÄS MERA: Lovisa hamn vill börja med flisning .

Det andra utlåtandet är kopplat till flisningen som ska inledas på hamnområdet. Här handlar det rent formellt om "Lovisa Hamn Ab:s ansökan som gäller ändring av verksamhet som kräver miljötillstånd".

På ett mera konkret plan gäller saken flisning av rent, obehandlat virke. Det har inte tidigare flisats virke i hamnen, och verksamheten skulle föra med sig flismaskin som hämtas till området.

Förslaget är att man Inte heller här tar ställning till saken.

I förslaget till utlåtande skriver man att "Miljöhälsosektionen påminner att inte heller tillfällig verksamhet får orsaka sanitär olägenhet för närliggande bosättning i form av buller, vibrationer, damm och lukt. Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet".

ANDRA LÄSER