Luckan fick status som kompetenscenter

Tolv kompetenscenter för ungdomsarbete får statsbidrag 2018-2019 av Undervisnings- och kulturministeriet. Luckan är ett av dem och bidraget för det här året är 300 000 euro.

De tolv kompetenscentren bildar en helhet och alla stöder verkställandet av det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.
Målsättningarna i programmet är att varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem, att stärka sysselsättningsfärdigheter hos unga och att de ska ha större möjlighet att påverka och vara delaktiga. Programmet strävar också efter att färre unga tack vare förebyggande arbete har mentala problem och att varje ung person får tillräckligt med information och stöd för att bo själv.

Tolv Luckor

Luckan fick status som kompetenscentrum med motiveringen att det finlandssvenska ungdomsarbetet har särskilda särdrag i jämförelse med det finskspråkiga ungdomsarbetet. Det är en utmaning att erbjuda ungdomsriktade tjänster på svenska i Finland. Föreningen Luckan rf arbetar med att stärka kompetensen, tjänsterna och samarbetet inom ungdomsarbetet på svenska.
Varje kompetenscentrum har ett fokusområde. Luckans område är ungdomsarbete på webben samt informations- och rådgivningstjänster för unga. Arbetet utförs i samarbete med de lokala Luckorna i södra Finland, Folkhälsans Förbund samt med övriga finlandssvenska organisationer. Det finns tolv lokala Luckor, en av dem i Borgå.
– Vi är väldigt glada över erkännandet och ser framemot att ytterligare kunna utveckla och förbättra tillgången på svenskspråkiga informations- och rådgivningstjänster riktat till unga och till de som arbetar med unga på svenska i landet, säger Jessica Lerche, som ansvarat för ungdomsutredningen i Luckan i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER