Borgånämnd ratas av Eero Lehti

Riksdagsledamoten och företagaren Eero Lehti (Saml) har ingen som helst förståelse för stadsutvecklingsnämnden, vars ologiska resonemang försvagat tilliten för Borgå som samarbetspartner. Processen kring koloniträdgårdsplanerna i Jackarby har nu lett till att Lehti dragit bort sitt anbud om att få köpa Valtimohuset.

INGET FÖRTROENDE. Eero Lehti litar inte på stadsutvecklingsnämnden och beslutade sig också för att ta tillbaka sitt anbud gällande Valtimohuset.
05.09.2018 11:07 UPPDATERAD 06.09.2018 14:06
– Jag förstår inte det här. Nu finns då endast en tredjedel kvar av de planer som stadsutvecklingsnämnden redan gett sitt godkännande åt för några år sedan och stoppat i våras. Nu måste jag överväga om det alls är vettigt att bygga i Jackarby, säger en frustrerad Eero Lehti morgonen efter stadsutvecklingsnämndens möte.
Nämnden beslutade på tisdagskvällen efter omröstning 9-2 att koloniträdgårdsfrågan sänds tillbaka för ny beredning. Nämnden omfattade Kristel Pynnönens (SFP) förslag, som gick ut på att om beredningen av detaljplanen ska få fortsätta, bör en högst 1 000 kvadratmeters byggrätt godkännas. För att minska på användningen av privata bilar bör staden även utreda en möjlig kollektivtrafik till planområdet. Naturaområdet tryggas via ett tillräckligt stort buffertområde (på nuvarande skogsområde tillåts inte byggande).
Endast sådant byggande som passar in i den kringliggande miljön kommer på fråga. Då avses både skala och byggtäthet. Byggnaderna får vara på högst 30 kvadratmeter i en våning och de bör ha komposterbara toaletter.
Nämndens ordförande Jarmo Grönman (Saml) och partikamraten Camilla Antas röstade för biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz förslag, enligt vilket stadsplaneringen får i uppgift att ändra detaljplaneförslaget för Jackarby koloniträdgård så att byggrätten minskas från 3 000 kvadratmeter till 2 000.
Innan denna omröstning föreslog Tom Ingelin (SDP) , understödd av de Grönas Mika Varpio att planläggningsarbetet avbryts.

Fram och tillbaka

Till saken hör alltså att samma nämnd i maj beslutat om att förkasta den dåvarande planen i stället för att lägga fram den. Beslutet motiverandes inte och uppfattades som märkligt på många håll eftersom förra stadsutvecklingsnämnden år 2014 gav sitt godkännande åt markägarens ansökan om att inleda ett detaljplanearbete på ett drygt fyra hektars område vid Jackarbyvägen i norra ändan av Lillpernåviken. Det handlade om cirka 50 vinterbonade hus, lager, ekonomibyggnader och två strandbastur. Då planerna hölls framlagda motsatte sig ändå många bybor projektet, som ansågs vara alltför omfattande och minska grannområdenas värde.
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula utnyttjade upptagningsrätten efter att nämnden i maj i år sagt sitt och stadsstyrelsen beslutade återsända ärendet till stadsplaneringen för ny beredning. Styrelsen förutsatte minskad byggrätt och krävde också bland annat grundligare utredningar över hur olika dimensioneringsalternativ påverkar naturvärden och bosättning på området.
Nu fick samma nämnd alltså frågan på sitt bord på nytt och byggrätten hade krympts till 2 000 kvadratmeter. Men man tog ännu bort hälften.
Jarmo Grönman påpekar att även om byggrätten reducerats så här kraftigt finns mycket kvar.
– Det är bra att processen fortsätter och att staden fortsätter förhandla med markägaren.
Hade den avbrutits skulle det enligt Grönman inte ha sett så snyggt ut.
– Nämnden ska ju jobba med stadsutveckling och själv tänker jag alltid på stadens rykte som samarbetspartner. Man måste stå för sina beslut, annars bådar det inte gott.
Han tillägger att eftersom stadsutvecklingsnämnden redan en gång sagt ja till en detaljplan är det inte motiverat att plötsligt stoppa själva processen.
– Då byggandet minskar finns det nu rum även för parkering och gårdar på den aktuella platsen och Naturaområdet störs inte heller.

Fokuserar på Pyttis?

Eero Lehti är vid det här laget mäkta trött på hela processen och har inget till övers för den aktuella nämnden.
– Eftersom jag inte litar på den vågade jag inte heller gå vidare med Valtimohuset utan drog tillbaka min köpansökan.
Lehti var en av dem som var villig att köpa huset och förvandla det till hotell.
Om det blir något av Jackarbyprojektet vet han inte i detta skede.
– Det är möjligt att jag fokuserar på enbart Keihässalmi i Pyttis, där ett motsvarande projekt är aktuellt. Där stöds det av kommunen.
Eero Lehti har varit fullmäktigemedlem i Kervo i ett halvt sekel och har lång erfarenhet av hur en kommun fungerar.
– Jag är förbluffad över förfarandet i Borgå. Om man vill utveckla byarna går det inte att motsätta sig utveckling då någon är villig att satsa. Det är inte jag som behöver kolonistugor men många andra gör ju det.

Koloniträdgården i Jackarby

Konsultbyrån GSP Group lämnade 2014 in en ansökan om att inleda detaljplanearbete på ett 4,26 hektars område vid Jackarbyvägen.
Eero Lehti är fastighetsägare.
Planen var då att bygga 50 kolonistugor.
Stadsutvecklingsnämnden sade ja till planprojektet.
Byborna protesterade kraftigt.
I maj i år satte nämnden stopp för planeringen.
Stadsstyrelsen ingrep och tillät en fortsättning med mindre byggrätt.
I tisdags halverade nämnden den redan förminskade byggrätten.

ANDRA LÄSER