Grannar protesterar mot minkfarm

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa hade inte befogenhet att ge den planerade pälsfarmen i Mickelspiltom miljötillstånd sägs det i en överklagan till Vasa förvaltningsdomstol.

NEJ. Minkfarmen som planeras i Mickelspiltom får mothugg.
15.04.2016 11:08 UPPDATERAD 15.04.2016 11:11
Ägarna till tretton fastigheter i närheten av den planerade minkfarmen har gått samman och överklagat det beviljade miljötillståndet. De yrkar i första hand på att tillståndet upphävs och i andra hand på att miljöstillståndet på grund av verksamhetens omfattning bör behandlas hos den statliga miljötillståndsmyndigheten.
Fastighetsägarna pekar också på olägenheter i form av störande lukt, sämre trivsel och annan skadlig miljöpåverkan.
Fastighetsägarna motiverar besvären med att det inte finns förutsättningar att grunda farmen eftersom bosättningen ligger för nära. De pekar också på olägenheter i form av störande lukt, sämre trivsel och annan skadlig miljöpåverkan. De är skeptiska till farmens storlek och frågar om byggnads- och miljönämnden i Lovisa hade befogenhet att fatta beslut i frågan. Dessutom är de oroade över lokala samhälleliga konsekvenser som svårigheter med slutanvändning av gödsel och risken för vandalism.

Bemötande

På pälsfarmen ska man föda upp minkar i minkhallar som ska byggas. Antalet avelshonor planeras vara 1950 och antalet djurplatser drygt 12 000. Årsproduktionen är 8 750 skinn.
Förvaltningsdomstolen har bett hälsoskyddssektionen i Borgå om ett bemötande. Förslaget är att sektionen inte har något att tillägga till sitt tidigare utlåtande om miljötillståndsansökan som gavs i höstas.
Då hade sektionen inget att anmärka men konstaterade i utlåtandet till exempel att verksamheten och hanteringen i lagringen av gödsel inte får medföra oskäligt besvär för bebyggelsen i närheten. Dessutom bör sökanden ha beredskap mot vandalism och kunna bekämpa olägenheter som rymmande djur.

ANDRA LÄSER