Låt vinterförvaringen av båtar vid Hammars strand fortsätta

Borgå stads kommunalteknikchef meddelade den 4 april att det gjorts ett tänsteinnehavarbeslut om avslutning av vinterförvaring av båtar vid Hammars strand. Som orsak nämns att restaurangen och frisksportare behöver mera parkeringsplatser, och estetiska krav. Vidare hänvisar man till att området inte är lämpligt för ifrågavarande verksamhet med tanke på att det finns bostäder i närheten.

Undertecknad och ett antal andra Hammarsbor som länge har haft vinterförvaringsplatser för sina båtar på ifrågavarande ställe har därför skickat in yrkanden om rättelse till tjänsteinnehavarbeslutet till Borgå stad. Enligt vår uppfattning är motiveringarna till förändringen inte särskilt vägande och tar inte heller hänsyn till de båt- och varvstraditioner samt maritima värden som så många i Borgå och Hammars anser viktiga.

I Hammars strand finns ju även andra båtaktiviteter: Småbåtshamn, kaj för sjösättning och upptagning av större båtar, båtramp, el- och vattenpunkter, septiktömningsstationer, båttillbehörsbutik och tankningsstation för båtar. Varför skulle då vinterförvaring vara så problematisk, speciellt när planteringar och stenläggningar på vintern normalt är täckta av snö?

Under höst, vinter och vår finns det på asfaltplanen tillräckligt med parkeringsplatser 95 procent av tiden och ytterligare parkeringsplatser finns på sandplanen nästintill. Parkeringsproblemen vid restaurangen uppstår främst på sommarhelgerna då de vinterupplagda båtarnas är borta. Dessutom kunde man vid behov markera att vissa parkeringsplatser bara är avsedda för restaurangens gäster.

Då de flesta vinterplatsinnehavarna bor i Hammars eller i närheten skulle avslutningen av vinterförvaringen även ge upphov till en ökad miljöbelastning. Om dessa personer börjar köra till stadens övriga vinterförvaringsplatser under höstens och vårens underhåll, genereras onödiga körkilometrar, avgaser och extra vägslitage.

Dessutom skulle det här även öka biltrafiken över Borgå ån, vilken ju nu redan är stor. Vår uppskattning är att minst 40-60 extra körningar skulle behövs per år och båt. I Hammars har presenningarnas skick vintertid kunnat kontrolleras underkvällspromenaden. Nu borde man köra bil minst en gång i veckan över 10 km för att göra detsamma.

För båtägarna skulle det här även medföra klara merkostnader.

Vi hoppas att stadsutvecklingsnämnden tar hänsyn till våra yrkanden om rättelse.

Christer Helenelund

Borgå