Marken mjukare än beräknat – tryckavlopp repareras i Kokon

På Borgå vatten märkte man att något var på tok då det uppstod läckage i samband med att två nya tryckavlopp skulle tas i drift i februari. Det hade uppstått betydande sättningar på tryckavloppsledningarna i Kokon och nu ska de repareras.

BYGGE. Då tryckavloppet byggdes kände man inte till exakt hur mjuk marken i Kokon var.

Borgå vattens direktion fattade under sitt möte förra veckan beslut om att samma entreprenör som ursprungligen byggde tryckavloppet får ha hand om reparationen. Arbetena kan inledas i början av november och enligt planerna är de klara i slutet av februari nästa år. Man försöker genomföra arbetet så att olägenheterna för invånarna blir så små som möjligt.

Då ledningarna är i skick kan avloppsvattnen från Borgå centrum, norra Borgå och Askola ledas till reningsverket på Hermansö via en säkrare förbindelse. Det nya tryckavloppet innebär också att man får en reservförbindelse för tryckavloppet som leder till Kokon under Borgå å.

Mjukare mark

Då man upptäckte läckaget i februari togs tryckavloppen genast ur drift och Borgå vatten började reda ut orsaken till sättningarna och bästa reparationsmetod för rörlinjen. Man gjorde ytterligare markundersökningar och provgrävningar för att utreda markgrundens egenskaper och sättningarnas omfattning. Man granskade byggplanerna och byggnadsmetoderna noga.

Som trolig orsak till sättningarna konstaterades att markgrunden varit mjukare än beräknat och att grundförstärkningen under rörlinjen därför varit otillräcklig, men att det inte hade gjort några fel vid byggandet.

Pålad platta

Då Borgå vatten planerade hur man nu ska stärka grunden valde man alternativet att bygga en pålad platta. Det är en mer kostsam lösning men den är tekniskt pålitlig. Man ansåg att det med andra metoder inte går att uppnå ett resultat som säkert är hållbart, eftersom markgrunden består av mjuk lera. Utredningar och kompletterande undersökningar gjordes under våren och sommaren, och byggplaneringen blev färdig i början av oktober.

Sedan problemen uppdagades i februari har en tillfällig avloppslösning använts i Kokon. Den byggdes ursprungligen för att vara i användning endast i några dagar så att de nya tryckledningarna och pumpstationerna skulle kunna tas i drift. I hörnet av Kokonvägen och Uddasvägen har det funnits en omgärdad öppen grop, och av säkerhetsskäl har man hållit i kraft genomfartförbudet som infördes då pumpstationen byggdes.

– Då vintern är på väg blir riskerna med de tillfälliga arrangemangen större. Därför strävar Borgå vatten till att få i gång reparationsarbetena och de tillfälliga arrangemangen avslutade så fort som möjligt, konstaterar Borgå vattens vd Elina Antila i ett pressmeddelande.