Grannarna: "Låt de gamla träden bli kvar" – Rivning på Lundagatans topp ska få Kuusikkoaho att sätta i gång

Det uttjänta ämbetshuset från sjuttiotalet, delar av den gamla träbyggnaden och en del av det gamla stensjukhuset på Lundagatans topp får rivas. Det föreslår stadsplaneringen som vill se att byggplanerna på tomten äntligen tar rycker framåt.

Fantombilden på Virkkulankylä i Borgå visar hur bara delar av de gamla husen på Lundagatans topp bevaras och får sällskap nybyggen.

Stadsplaneringsavdelningen föreslår att den gällande detaljplanen på toppen av Lundagatan justeras, och det med tre syften i bagaget: Målet är att bättre kunna utnyttja området, att bevara de värdefulla delarna av de nuvarande byggnaderna och att i slutänden bygga nya, mångsidiga bostäder här.

När stadsutvecklingsnämnden möts på tisdag är förslaget att lägga fram det nya detaljplaneförslaget till påseende och begära in nya utlåtanden bland annat från Räddningsverket, miljöhälsovården och Borgå museum.

Byggnadsklustret i Lundagatans norra ände har blivit något av en långkörare inom kommunalpolitiken i Borgå. Staden äger helheten som ligger centralt, på bara 300 meters avstånd från torget, med service och goda förbindelser i närjeten.

Redan 2016 gjorde stadsplaneringsnämnden en planreservering för företaget Kuusikkaho som vill bygga bostäder för seniorer, placerade delvis i de nuvarande byggnaderna och delvis i nybyggen.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på tisdag ett förslag till detaljplaneändring för tomten och fastigheterna på Lundagatans topp. Jämfört med den tidigare planen får en större del av de nuvarande byggnaderna rivas.

Bevara en del – riv resten

Sedan dess har projektplanen preciserats i samarbete mellan staden och Kuusikkoaho, och planreserveringen förlängts i flera omgångar – också efter att det första detaljplaneutkastet låg framme i maj-juni 2018.

Ändringen i detaljplanen, som nu föreslås, omfattar bland annat Borgå museums åsikt som grundar sig på byggnadernas kulturhistoriska värde: Från museihåll ser man det som viktigt att åtminstone en del av det så kallade gamla stensjukhuset bevaras som en del av helheten, och förslagsvis gör planen precis det – stensjukhusets gavlar och de äldsta trädelarna av sjukhuset i ändan av Lundagatan bevaras.

Bägge är panerade av arkitekt Uno Ullberg.

Den reviderade detaljplaneförslaget tillåter Kuusikkoaho att utveckla sitt koncept Virkkulankylä som ska ta form på Lundagatans topp. Det innebär servicebostäder av modellen lätt serviceboende samt fritt finansierade bostäder och affärs-, kontors-, eller restauranglokaler, som placeras i gatuplanet.

Rivjobb på Lundagatans topp

Fastighetshelheten i övre änden av Lundagatan formas av byggnader och tillbyggnader från flera olika tidsåldrar. Området ligger mellan Lundagatan Engelsstigen och Fänriksgatan.

I den förnyade detaljplanen föreslås, med stöd i inlämnade åsikter, preliminära utlåtanden och byggnadernas skick, att följande delar rivs:

Epidemiavdelningen som byggdes av trä i slutet av 1800-talet och byggdes om på 1940-talet.

Ämbetshuset från 1970-talet som finns på Fänriksgatans sida.

Stensjukhuset från år 1939 rivs delvis. De delar som är viktigaste för stadsbilden bevaras. Sådana delar är den äldsta delen av sjukhuset i ändan av Lundagatan, utbyggnaden vid Engelsstigen från 1920-talet samt stensjukhusets (1939) gavlar.

Den föreslagna lösningen gör det möjligt att bygga till samtidigt som en del av byggnaderna kan skyddas och renoveras.

Byggstart i år

I klartext handlar det om fyra nybyggen med plats för 100–100 bostäder och en parkeringshall under markytan. Uppskattningsvis ska mellan 110 och 160 personer bosätta sig i nordöstra änden av Lundagatan.

I åsikterna som lämnades in under den senaste behandlingsrundan lyftes bland annat gröna värden upp: De existerande grönområdena och de befintliga stora träden upplevdes som viktiga.

Polisen önskade för sin del att grannens nybygge inte blir så högt att det bjuder till insyn till polishäktets utegård.

Stadsutvecklingsnämnden möts den 23 mars, förslaget är att godkänna förslaget till detaljplaneändring. Kuusikkoaho meddelar på sin webbplats att byggstarten för Porvoon Virkkulankylä är år 2021. Projektledare Tommi Luukkonen på dotterbolaget Virkkulankylä menar att det är en alltför optimistisk uppskattning.

– Den realistiska tidtabellen är byggstart tidigast nästa vår.

Enligt Luukkonen var det på håret att man hade varit tvungen att dra sig ur hela projektet. Bolaget vill bygga ARA-finansierade bostäder och för det godkänns inte bostäder som byggs i saneringsobjekt.

– Vi hade en fruktbar diskussion med museet och kom fram till en bra kompromiss. De viktigaste delarna av de gamla byggnaderna sparas, säger Luukkonen.

Sedan tidigare finns det fyra färdigt byggda Virkkulankylä på olika håll i landet och ytterligare fem, utöver Borgåprojektet, är under arbete.

ANDRA LÄSER