Sämre vattenkvalitet i Borgå å

Badsäsongen är visserligen över men staden vill ändå utfärda en rekommendation om att man inte ska bada i Borgå å eller vid havsstränder i närheten av den på grund av att vattenkvaliteten blivit sämre.

12.10.2017 15:58
Till områdena där man inte bör bada hör även Stadsfjärdens och Haikofjärdens område, med bland annat Hammars och Tarkis.
De kraftiga regnen har gjort att avloppsvatten runnit ut i vattendragen vissa pumpstationer, trots att pumparna gått för fullt. Den rikliga nederbörden har ökat vattenflödet i spillvattenavloppen.
– Normalt är den mängd avloppsvatten som leds till Hermansö 10 000 kubikmeter per dygn. På tisdagen var mängden redan dryga 30 000 kubikmeter. Det spillvatten som runnit ut i vattendragen från pumpstationerna är ändå kraftigt utspätt. Trots det försämras vattnets hygieniska kvalitet i vattendragen, berättar Risto Saarinen, verkställande direktör för Borgå vatten.
– Situationen normaliserar sig med tiden, när avloppsvattnets mängd återgår till det normala, konstaterar Maarit Lönnroth vid miljöhälsovården i Borgå stad.
– Borgå vatten har för avsikt att sanera avloppen med en ansenlig summa pengar under de närmaste åren. När vi samtidigt förnyar fastigheternas tomtledningar, minskar den mängd regnvatten som förs in i spillvattenavloppet, fortsätter Risto Saarinen vid Borgå vatten.

ANDRA LÄSER