Antalet ansökningarna om bidrag från Borgå stad på samma nivå som i fjol

Sammanlagt 226 ansökningar har lämnats om Borgå stads bidrag för tredje sektorn. Dessutom lämnades över 200 bidragsansökningar in om underhåll och grundligt förbättrande av enskilda vägar.

ÖN
04.05.2020 06:30 UPPDATERAD 04.05.2020 07:42
– Coronapandemins verkningar syns i ansökningarna. Föreningarnas och de privata aktörernas verksamhet fortsatte som normalt ända tills verksamheten avbröts eller ändrades på grund av pandemin i mars. Många organisationer ansöker om stöd för verksamhets- och evenemangsutgifter de haft i början av året och för att täcka de intäkter som uteblev på grund av coronan. Dessutom har många ansökt om bidrag för hyres- och verksamhetskostnader, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen i ett pressmeddelande.

Pandemins syns i ansökningarna

Till stadens kulturtjänster kom sammanlagt 78 ansökningar om bidrag. För riktade bidrag till tredje sektorn har staden reserverat 65 000 euro, för konstnärsstipendier 3 000 euro och för Hopea Untracht-fonden 2 400 euro. Motions- och idrottsföreningarna sände in 80 ansökningar av vilka 16 var hyresbidragsansökningar. För grundbidrag finns 240 000 euro reserverade och för hyresbidrag 80 000 euro. Från ungdomsföreningarna kom det 27 ansökningar och till dem delas det ut 53 000 euro. Coronans verkningar syns särskilt i kultur- och idrottsföreningarnas ansökningar.
Föreningarnas och de privata aktörernas verksamhet fortsatte som normalt ända tills verksamheten avbröts eller ändrades på grund av pandemin i mars.
Bidrag till social- och hälsovårdstjänster söktes av 36 föreningar. För bidragen finns det totalt 37  200 euro.  Bidrag till sysselsättningsprojekt söktes av 4 aktörer, för dessa bidrag har det reserverats 55 000 euro.
Det kom 232 ansökningar om bidrag till enskilda vägar. Av dem gällde 215 bidragsansökningar för underhåll av enskilda vägar och 17 bidragsansökningar för grundligt förbättrande av enskilda vägar. Enskilda vägar söker och får bidrag enligt bebodda metrar. För bidrag till enskilda vägar har det totalt reserverats 345 000 euro.

Beslut i maj

Aktörerna inom tredje sektorn och föreningarna inom bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn har sänt sina verksamhets- och ekonomiplaner för det här året samt verksamhetsberättelser och boksluten från fjolåret till staden. Privata aktörer levererar uppgifter om de program eller projekt de sökt bidrag för samt uppgifter om programmens eller projektens budget. Koordineringen av uppgifterna och beredningen av helheten fortsätter till slutet av april.
Hos de största aktörerna blir bokslutet färdigt alldeles i slutet av april.
– Hos några, särskilt hos de största aktörerna blir bokslutet färdigt alldeles i slutet av april. Besluten om utdelning av kultur-, idrotts- och ungdomsbidragen fattas genast därefter och sänds den 7 maj till bildningsnämnden för fastställande. Social- och hälsovårdssektorns bidrag och sysselsättningsbidragen sänds till social- och hälsovårdsnämndens behandling den 14 maj, säger Kukkonen.
Bidragen betalas till bidragstagarnas konton i juni, genast efter att besvärstiden har gått ut. Bidragen från bildningssektorn ska synas på kontona före midsommaren och bidragen från social- och hälsovårdssektorn i slutet av juni. Ett tjänsteinnehavarbeslut om bidrag till enskilda vägar fattas också i maj och bidragen betalas före midsommar.

ANDRA LÄSER