Fullmäktige yxade Kyrkoby skola och de andra på listan – två skolor och två daghem läggs ned i augusti

Från den 1 augusti läggs två skolor och två daghem ner i Lovisa. Fullmäktige röstade om frågan på onsdagskvällen.

BESLUT. Mötet ägde rum via Skype for business. Här håller Tom Liljestrand SFP:s gruppanförande.

På onsdagen tog Lovisafullmäktige sig an en av stadens mest känsliga frågor – huruvida man ska lägga ned Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och daghemmet Lekgården från den 1 augusti.

Argumenten för en nedläggning bygger dels på ekonomi, dels på att antalet barn minskar stadigt i staden.

Frågan har lett till en högljudd debatt bland såväl Lovisabor som fullmäktigeledamöter, och har lett till frågan hur splittrat majoritetspartiet SFP egentligen är.

Själva sammanträdet ägde rum på distans via programmet Skype for business som, trots vissa problem och förseningar på grund av ledamöter som tappade kontakten, fungerande tillräckligt väl för att mötet kunde genomföras.

Efter en omröstning blev resultatet enligt förslag: Skolorna och daghemmen stängs.

Olika åsikter

Tom Liljestrand, ny och tillfällig gruppordförande för SFP, inledde sitt gruppanförande med att säga att indragning av skolor och daghem i samband med budgeten december var ett av de svåraste ärendena fullmäktige tagit sig an hittills.

– Nu står vi inför förverkligandet.

Liljestrand nämnde att förra fullmäktige var för optimistiskt, med investeringar och med tron att ekonomin ska räcka för att hålla alla små byskolor i gång. Nu har ekonomin drastiskt försämrats, med en tredjedel av samfundsskatten kvar av nivån för tre eller fyra år sedan.

Han noterade att gruppen inte är enig, att alla har rätt att ha en åsikt och att många anser att det inte finns något alternativ, att man måste vidare och tänka på helheten.

– Antalet barn minskar och stadens ekonomi kräver åtgärder, dessutom mycket kraftigare än det som nu föreslås. Det innebär att fullmäktige måste fatta nya besvärliga beslut. Det är inte till tröst för den som berörs av grundförslaget att servicenätet effektiveras och anpassas sjunkande antal barn och elever.

MÖTE. Mötet fungerade trots vissa tekniska problem.

Ekonomiska argument

SDP:s Pertti Lohenoja valde å sin sida att lyfta fram kostnaderna för att renovera skolbyggnaderna: Grundrenoveringskostnaderna för alla byskolor ligger på 13 miljoner euro, varav de skolor som ska stängas står för 3 miljoner. Till det kommer ännu daghem.

– En stängning lättar på behovet av renoveringar märkbart, totalt omkring 6 miljoner euro under de kommande åren. På sikt har stängningen en positiv effekt.

– Angående stadens strategi måste man konstatera att stadens ekonomiska förutsättningar förändrats. Det är förståeligt att man är rädd för förändring, men barn anpassar sig. Det är säkert svårare för vårdnadshavarna. Jag vet att förslaget delar invånare och ledamöters åsikter, och jag måste konstatera att stängningarna är nödvändiga, tillade Lohenoja.

Samlingspartiets Katri Haverinen (ersättare) sade att det inte är ett självändamål att ha en skola i byn.

– Det behövs fler än 40 elever för att skapa fungerande grupper. Det är också ledande att argumentera att skolresan blir radikalt längre. Det stämmer inte, de flesta elever åker redan taxi till skolan. Och som speciallärare påpekar jag också att stödresurserna blir större i en större skola.

Endast Teutjärvi

Saara Lång, obunden, höll sig kort och konstaterade att man redan slog fast saken i samband med budgetbehandlingen i december och att det är logiskt att hålla sig till det beslutet.

Centerns Kari Hagfors talade för de argument som nämnden för fostran och bildning kommit med – alltså att ett effektiverat servicenät skulle ha allvarliga konsekvenser för tilltron till stadens strategi där ett tätt skolnät är centralt. Hans förslag var att enbart Teutjärven koulu ska läggas ned, även om det inte blev ett formellt ändringsförslag.

– De föreslagna indragningarna riktar in sig på byarna. Det ger fel signaler till dem som redan flyttat till Lovisa och de som överväger att flytta för att det är en barnvänlig stad.

De grönas Timo Noroviita påpekade att Forsby nu har en fin skola, men att det i första hand betyder att man borde satsa på att marknadsföra Lovisa som en skolstad. Också han tog upp stadens strategi, och argumenterade för att hålla kvar byskolorna.

– De gröna upplever att marknadsföringsvärdet i skolorna inte testats på riktigt. De är en väsentlig sak när man försöker locka nya invånare. Det räcker inte med bara 2 kilometer runt rådhuset.

Thomas Rosenberg (SFP) föreslog å sin sida, precis som Hagfors, att endast Teutjärven koulu ska läggas ned – det med argumentet att det är den enda skolan som kan stängas samtidigt som staden håller ett servicenät som återspeglar strategin.

– Beslutet kring strategin och ett vidsträckt servicenät väckte beundran i Finland, att vi är en stad som vågar göra skillnad, sade Rosenberg

– Hur man än räknar så medför nedläggningarna minimala fördelar jämfört med skadan som beslutet skulle orsaka.

Mikael Karlsson (SFP), som också röstade emot förslaget att stänga skolorna och daghemmen i styrelsen, kom med förslaget att Pernå kyrkoby skola inte läggs ned från den 1 augusti, något som partikollegan Ralf Sjödahl understödde.

Styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) tog upp den krisartade ekonomin som förutsätter en effektivering, och att antalet skolor i gamla Pernå är förhållandevis stort.

– Vi är med ett mindre skolnät är vi ändå i toppen i Finland som en byskolestad.

Gick till omröstning

Efter ett antal anföranden kring bland annat ekonomi, pedagogik, flyttrörelser, service, historia och stadens strategi gick ärendet till omröstning omkring klockan 20.30.

Den första omröstningen gällde Karlssons och Rosenbergs ändringsförslag – varav Karlssons förslag vann med rösterna 16 mot 12 (7 tomma).

I den andra omröstningen – mellan grundförslaget och Karlssons ändringsförslag – vann till sist grundförslaget att stänga skolorna och daghemmen med rösterna 23 mot 12.