Insändare: Kostnaderna för fastighetsmassan måste minskas

Det är viktigt att finna en kompromiss mellan samfällighetens båda församlingar i frågan om Svenska församlingshemmet. En utdragen fastighetskonflikt äventyrar båda församlingarnas intressen.

Den 10 mars höll Domkyrkoförsamlingens församlingsråd sitt möte där man på begäran av Borgå kyrkliga samfällighet avgav utlåtande om samfällighetens fastighetsstrategi och hur framtiden bör gestalta sig. Det fanns tre alternativ att ta ställning till. Vid församlingsrådets möte, som hölls i god anda, ställde sig majoriteten bakom alternativ 3 med de motiveringar som den lokala pressen presenterat. Jag och Benita Ahlnäs stannade för alternativ 2 som går ut på att planera och förverkliga gemensamma lokaler för svenska och finska församlingen vid Lundagatan 5. Massmedierna har noterat att jag lämnat in avvikande åsikt till protokollet, men innehållet har inte redovisats.
Min av avvikande åsikt är att inför framtidens ekonomiska utmaningar bör kostnaderna för hela fastighetsmassan inom Borgå kyrkliga samfällighet märkbart minskas. Kyrkostyrelsen har även rekommenderat församlingarna att skrida till åtgärder för att balansera ekonomin genom att i första hand skära ned på fastighetskostnaderna framom att minska på personal och verksamhet.
Även om det varit verkligt viktigt att arbeta för bevarandet av Svenska församlingshemmet som centralt verksamhetsutrymme för Domkyrkoförsamlingen ser det nu ut att vara aktuellt att finna en kompromiss mellan samfällighetens båda församlingar. Detta för helhetens skull då en ytterligare utdragen fastighetskonflikt äventyrar båda församlingarnas intressen. Av de tre alternativ som presenterats för församlingarna i begäran om utlåtande kan alternativ 2 ses som det mest realistiska. Detta alternativ stöds av de uträkningar, kalkyler, planer och motiveringar som presenterats för den tillsatta styrgruppen samt för gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige.
Inom styrgruppen rådde rätt stor enighet om att gå vidare med alternativ 2. Ett förslag som den tidigare styrgruppen framförde om nya lokaler på västra sidan av ån ute vid kyrkogården och försäljning av Lundagatan 5 hade inte stöd bland beslutsfattarna och inte heller av förvaltningens kostnadsberäkningar.
Att efter tidigare dyra satsningar på Lundagatan 5 i detta skede planera försäljning och nya lokaler ansågs inte som en riktig lösning. Fastighetens (Lundagatan 5) centrala läge är även en tillgång som uppskattas av många församlingsmedlemmar. Jag har som medlem i styrgruppen, samt i gkr och gkf uttryckt mitt stöd för alternativ 2. Vidare har förvaltningen och beredningen välvilligt stått till tjänst med uppgifter och information om hela fastighetsfrågan.
Det som jag tydligt och klart framhållit är att om alternativ 2 förverkligas bör gemensamma kyrkofullmäktige bevilja medel för att lokalerna vid Runebergsgatan 24 är i användbart skick för Domkyrkoförsamlingens centrala verksamhet fram till dess att nya lokaler står klara. Ovissheten om renoveringens tidslängd för alternativ 2 samt att trygga Domkyrkoförsamlingens verksamhet kräver detta. Om dessa villkor inte anses som möjliga att uppfylla blir alternativ 3 med kort tidsperspektiv ett möjligt alternativ.

Stig Bäcklund

medlem i församlingsrådet

ANDRA LÄSER