Vad betyder god vård för äldre i Borgå?

Det nya fullmäktige kommer att ha stora och svåra frågor på sitt bord när de tar över i juni. Äldreomsorgen är en av de viktigaste, och man kan inte bara vänta och se. Nu måste man agera.

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp lyfter i en motion upp missförhållanden inom stadens äldreomsorg. Det är ett tema som man hoppas att stadens förtroendevalda och tjänstemän tar på största allvar.
Ett exempel: Hemvården i Borgå gör 30 000 hembesök i månaden, och av dem är 25 000 besök på högst 30 minuter.
Det innebär i snitt två besök i timmen, och man dessutom räknar med transportsträckor och lunch (men den kanske hemvårdarna äter hastigt i bilen mellan hembesöken?) så förstår vem som helst att arbetsbördan, stressen och känslan av otillräcklighet bland personalen leder till utmattning och sjukskrivningar.
Färsk statistik från Arbetshälsoinstitutet visar att sjukvårdarna, närvårdarna och hemvårdarna i fjol var klart sjukare än de kommunalt anställda i snitt. När en hemvårdare besökte fyra kunder om dagen på 1980-talet kan det i dag handla om femton besök.
Och hur känns hemvårdarnas stress för klienten?
Borgå har genomfört omställningen inom äldreomsorgen alldeles för snabbt anser SFP, och redovisar för en rad indikatorer som alla pekar åt samma håll. När man jämför Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer med situationen i Borgå ser man att fler äldre bor hemma, färre på institution och färre får närståendevård än vad ministeriet rekommenderar.
Var finns det trygga livet? Frågan ställs av SFP och är berättigad.
Det säger sig självt att varken klienter eller hemvårdare mår bra av att vården ges enligt en supereffektiv löpande band-princip.
Enligt den rådande filosofin ska vi bo hemma tills vi dör. Det är också vad många vill, men allt oftare får vi höra tragiska historier om äldre som inte får den hjälp de behöver. En god ålderdom är inte enbart att få sina fysiska behov tillgodosedda. Ensamhet är vår tids gissel, och ensamheten drabbar i synnerhet äldre.
Så här fem före social- och hälsovårdsreformens genomförande verkar äldreomsorgen ha blivit en handelsvara.
I Borgå pusslas det med privata och kommunala vårdplatser. Privata vårdplatser köper staden från Lagmannen och från Hongas, och ett nytt kommunalt serviceboende ska byggas i Pepot.
Men nu kommer SFP med ett ganska radikalt förslag. I stället för att bygga nya servicehem för äldre borde staden hellre utnyttja de tomma platserna i de privata vårdhemmen som finns, och platserna i de privata som byggs.
På flera orter runtom i landet pågår just nu en kamp om äldreboenden. Privata vårdbolag bygger nytt eller köper gamla uttjänta ålderdomshem, som rivs eller renoveras.
På många håll har affärerna väckt misstänksamhet, trots att det kunde innebära nya vårdhemsplatser och arbetstillfällen med mindre kommunala investeringar.
Ökad valfrihet och privata alternativ när det gäller äldreboende är knappast ett problem i sig. Men då ska kvaliteten övervakas noggrant och prissättningen ska vara sådan att valfriheten omfattar alla, oavsett inkomster.
Det som behövs i Borgå är serviceboende för äldre som inte längre klarar sig i eget hem, men som med hjälp av hemvård och olika stödtjänster kan bo självständigt.
Alla skriver säkert under att äldre har rätt till en god ålderdom. Just nu verkar det bara rätt diffust vad det innebär i praktiken i Borgå.